הכנסת השמונה-עשרה

 הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – בחירת נציגים מהאזור), התש"ע–2009

הצעת חוק של  חברי הכנסת                  אורי אורבך, זאב אלקין, עתניאל שנלר

תיקון סעיף 1

  1.  

בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "המועצה" יבוא:

 

 

""האזור" – כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007[2];"

תיקון סעיף 10

2.

בסעיף 10 לחוק העיקרי, אחרי "לעניין סעיפים 7 ו-8" יבוא ""רב עיר", "רב אזורי", "רב יישוב", "רב שכונה","ראש עיר", "ראש מועצה מקומית", "ראש מועצה אזורית", "ראש מועצה דתית" – לרבות מי שממלא תפקיד זה על פי כל דין באזור;".

 

דברי הסבר:

האסיפה הבוחרת של מועצת הרבנות הראשית לישראל מורכבת מרבנים ונציגי ציבור מהערים הגדולות, מהמועצות האזוריות והמקומיות הגדולות ומהישובים הגדולים. כמו כן חברים בה גם ראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות ושל המועצות המקומיות הגדולות.

מוצע לקבוע בחוק כי במניין הישובים המיוצגים באסיפה הבוחרת יכללו גם נציגי ישובים מיהודה ושומרון, כאשר מפתח הייצוג של ישובי יהודה ושומרון בהתאם לגודל האוכלוסייה – יהא זהה למפתח הקבוע בחוק ליישובים בישראל.