הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת                    אורי אורבך                                                                    

                                                           פ/1798/18                              

הצעת חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון – חובת קביעת מאפרות לכיבוי סיגריות בכניסה לבתי עסק), התש"ע–2009

 

תיקון סעיף 2

  1.  

בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף2(א), אחרי "יקבע בו" יבוא "ובפתחיו".

תיקון סעיף 2ב

2.

בסעיף 2ב לחוק העיקרי –

 

 

(1)       בכותרת השוליים, במקום "איסור" יבוא "הגבלת".

 

 

(2)       האמור בו יסומן  "(א)" ואחריו יבוא:

 

 

 

"(ב)     על אף האמור בסעיף קטן (א), יציב המחזיק של מקום ציבורי, מאפרה בפתח מקום ציבורי שבהחזקתו.".

 

דברי הסבר: 

בדלי הסיגריות המושלכים בכניסה למקומות האסורים בעישון גורמים ללכלוך, לסתימה של צינורות הביוב ולהשחתת עציצים ואדניות.

הצבת מאפרות בכניסה למקומות ציבוריים נועדה לסייע בשמירה על הניקיון ובעידוד כיבוי סיגריות ומניעת עישון.

מוצע על כן כי בכל מקום ציבורי יקבע המחזיק שלטים המורים על האיסור לעשן כבר בפתחי המקום ולידם יציב המחזיק מאפרות שתשמשנה לכיבוי ולהשלכה של סיגריות השייכות לנכנסים למקום.