604. זמני המתנה לרופאים מומחים

חבר הכנסת אורי אורבך שאל את שר הבריאות

ביום י"ג בטבת התש"ע (30 בדצמבר 2009):

הארגונים "רופאים לזכויות אדם" ו"קבוצת שוויון בבריאות" פרסמו דוח הקובע כי יש פערים גדולים בין קופות-החולים עצמן ובין אזורים שונים בארץ בעניין זמני המתנה לרופאים מומחים.

רצוני לשאול:

1. האם נתוני דוח זה מוכרים לך?

2. אם כן – מה ייעשה לקביעת תקנים אחידים לזמני ההמתנה לרופאים מומחים?

תשובת סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

(לא נקראה, נמסרה לפרוטוקול)

1. הדוח מתייחס לנתונים משנת 2006. להלן התייחסותנו אליהם:

סעיף 3(ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, קובע כי "שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכול במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות-החולים".

זמני ההמתנה לרופא יועץ על-פי נתוני סקר של מכון ברוקדייל משנת 2007 הם סבירים. בעולם המערבי מקובלים זמני המתנה ליועצים של חודשים רבים – אנגליה, קנדה.

שיעור הפניות בארץ לרופאים יועצים גבוה ביותר לעומת זה המקובל בעולם המערבי.

זמינות הרפואה הראשונית בארץ מצוינת, והרופא הראשוני יכול לקבוע בכל עת את דחיפות הייעוץ ואת דרך ביצועו המיטבית.                     

יודגש כי במקרים דחופים ניתן להפנות את הנזקקים לכך בכל עת ולאלתר למערך המחלקות לרפואה דחופה בבתי-החולים ולאשפוז על-פי הצורך.

נושא המדידה של זמני המתנה הוא סבוך, שכן הוא מושפע, בין השאר, מגורמים כגון: הבדלים בזמינות התורים, כגון תור לפגישה ראשונה או פגישת מעקב; תנודתיות עונתית; תור בעקבות פנייה עצמית של המבוטח או הפניה על-ידי רופא ראשוני תוך ציון מידת הדחיפות; הכשרתו של הרופא הראשוני של המטופל וסביבת העבודה שלו; הבדלים בזמינות תורים לרופא מבוקש או לרופא פנוי ראשון; מקצועות במצוקה, שבהם קיים חוסר קריטי באנשי מקצוע; הסדרי בחירה של קופות-החולים, אשר מותרים על-פי חוק; הגדרות שונות בקופות בנושא מדידת זמינות תורים; הרפואה בפריפריה מול הרפואה במרכזי האוכלוסין: קיימת נטייה של אנשי מקצוע מבוקשים לעבוד במרכז הארץ, וכשמסתמן מחסור ברופאים תושבי הפריפריה, הם הראשונים לסבול.

בשולי הדברים, ידוע לנו שיש מחסור ברופאים מומחים מסוימים בפריפריה, ואנו, יחד עם קופות-החולים ומשרד האוצר, עוסקים בניסיון להתוות תוכנית לצמצם פערים אלו. משרד הבריאות עוסק, יחד עם משרד האוצר ונציבות שירות המדינה, בניסיון להתוות תוכנית להגברת האטרקטיביות לרופאים להתמחות במקצועות במצוקה ולשרת בפריפריה. כל זאת, על רקע מחסור כללי ברופאים במדינה.

2. משרד הבריאות נמנע מקביעת תקנים אחידים, אשר עלולים להרע את זמינות הרפואה היועצת למבוטחים, שכן הדבר עלול לגרום לכך שמשך הזמן יתיישר למול הרף המקסימלי המחייב, גם במקרים שבהם הוא קצר יותר. לפיכך, אנו שוקדים על הגברת הפיקוח על נושא התורים לרפואה יועצת בקופות-החולים.