הצעת חוק של  חברי הכנסת                  אורי אורבך 

                                                            רוחמה אברהם-בלילא

                                                            שלי יחימוביץ'

                                                            אמנון כהן

                                                            חיים כץ

                                                                                   

                                                           פ/2632/18                              

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת אבל), התשע"א–2010

הוספת סימן ו'

  1.  

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1], אחרי סעיף 269 יבוא:

 

 

"סימן ו': גמלת אבל

 

 

גמלת אבל

269א.

(א)      מבוטח שמטעמי דת או נוהג לא עבד, כעובד או כעובד עצמאי, עקב ימי אבל בשל מות בן זוג, הורה, ילד או אח של המבוטח, ישלם לו המוסד גמלה בעד הימים שבהם לא עבד כאמור, ולא יותר מ-6 ימים.

 

 

 

 

 

 

(ב)

(1)       סכום הגמלה ליום אבל יהיה הסכום השווה להכנסתו של המבוטח שבעדה שולמו דמי ביטוח, ברבע השנה שקדמה ל-1 לחודש שבו החלו ימי האבל, כשהיא מחולקת ב-90.

 

 

 

 

 

 

 

(2)       על אף האמור בפסקה (1), מי שברבע השנה כאמור בפסקה (1) עבד פחות מ-60 ימים, יהיה סכום הגמלה ליום אבל הסכום השווה להכנסתו של המבוטח שבעדה שולמו דמי ביטוח, בשלושה חודשים שבחר לעצמו מתוך ששת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החל ימי האבל, כשהיא מחולקת ב-90.

 

 

 

 

 

 

(ג)       מבוטח הזכאי על פי כל חיקוק, הסכם קיבוצי כהגדרתו בסעיף 180 או הסדר קיבוצי אחר, תקנון של קופת גמל, חוזה עבודה או תקנון של קרן ביטוח או פנסיה, לתשלום בעד ימי האבל שבהם לא עבד כאמור, לא תשולם לו הגמלה לפי סימן זה בעד אותם ימים.

 

 

 

 

 

 

(ד)       גמלה לפי סעיף זה תשולם מאוצר המדינה בהתאם להוראה שיעביר המוסד לתשלום."

 

 

דברי הסבר

כיום רק שכירים מקבלים דמי אבל בתקופת האבלות בגין מות יקיריהם, וזאת מכוח צו הרחבה.

בכל מקרה, עצמאי לא זכאי לקבל דמי אבל בתקופת האבל והצעת החוק באה לתקן עיוות זה.

על פי הצעת החוק, גם עצמאים יקבלו תשלום בגין ימי האבל על מות קרוביהם, שבהם לא עבדו. הגמלה תשולם מאוצר המדינה בהתאם להוראה שיעביר המוסד לביטוח לאומי רק עבור אבלים שנפטרו להם קרובים מדרגה ראשונה, והתשלום לא ישולם בעד יותר מ-6 ימים.

 

 


[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210