הצעת חוק של  חבר הכנסת                   אורי אורבך

פ/3068/18

הצעת חוק המוזיאונים (תיקון – ביקורי נוער), התשע"א–2011

הוספת סעיף 3א

1.

בחוק המוזיאונים, התשמ"ג–1983[1], אחרי סעיף 3 יבוא:

"פטור מתשלום דמי כניסה למוזיאונים

3א.

(א)      על אף האמור בכל דין, נער תושב ישראל יהיה פטור מתשלום דמי כניסה למוזיאון בביקור שאיננו במסגרת קבוצה מאורגנת, לפי הוראות חוק זה.

(ב)       האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על דמי כניסה לתצוגות ולאירועים מיוחדים.

(ג)       השר יקבע הוראות לביצוע סעיף זה לרבות לענין הגדרת קבוצה מאורגנת, אמצעי לזיהוי מהיר של הזכאים לפטור מדמי כניסה והימים והשעות בהם יחול הפטור מתשלום דמי כניסה.

(ד)       בסעיף זה, "נער" – ילד או נער שטרם מלאו לו 18 שנים וכן חייל בשירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986[2]."

דברי הסבר

בעקבות ירידת מספר הצעירים המבקרים במוזיאונים במדינת ישראל ובמסגרת הצורך להעלות את רמת המוטיבציה ולהשריש ערכי תרבות, מוצע תיקון לחוק המוזיאונים המחייב פטור מתשלום דמי כניסה לנערים מתחת לגיל 18 ולחיילים בשירות סדיר.

התיקון המוצע מבוסס על הקיים במדינות שונות בעולם בהן: צרפת, איטליה, וחלק ממוזיאוני ארצות הברית.

התיקון מבוסס על סעיף 13 של האמנה הבינלאומית של האו"ם בדבר זכויות הילד, שעליה חתומה מדינת ישראל.

התיקון בחוק אינו צפוי להביא לפגיעה משמעותית בהכנסות המוזיאונים, כיוון שההטבה לא ניתנת לקבוצות מאורגנות, ניתנת לתושבי המדינה בלבד ולא לתושבי חוץ (תיירים), ותינתן בימים ובשעות מסוימים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת ענבל גבריאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/611), על ידי חבר הכנסת אילן שלגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1273) (פ/3064) וחבר הכנסת דני יתום וקבוצת חברי הכנסת (פ/3249), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/818/17) וחבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין (פ/2457/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין (פ/131/18).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז באדר ב' התשע"א – 22.3.11