הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של  חברי הכנסת                  ציפי חוטובלי

אורי אורבך

פ/3086/18

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת סימון אבני שפה בתחומי עירייה ורשות מקומית), התשע"א–2011

תיקון סעיף 77

1.

בפקודת התעבורה[1], בסעיף 77(א)(2), במקום "בדרך איסור או בדרך אחרת" יבוא "בדרך איסור, בתנאי שאבני השפה סומנו לסירוגין בצבע אדום, או בדרך אחרת, ובכל הנוגע לחניה בתשלום – בתנאי שאבני השפה סומנו לסירוגין בצבע כחול".

דברי הסבר

בערים רבות בארץ קיימת תופעה נפסדת של אי-סימון אבני שפת המדרכה במקומות בהם החניה אסורה, ובמקומות בהם החנייה מוסדרת בתשלום.

לעתים מסתפקות העיריות בסימונה של החנייה האסורה, או המוסדרת בתשלום, באמצעות הצבת תמרור במרחק ניכר ממקום החנייה, מה שיוצר בלבול רב בקרב הנהגים, שאינם שמים לב לתמרור המרוחק, דרך פעולה זו מעלה תחושה חזקה של ניסיון מכוון לגבות קנסות בדרך שאינה ישרה.

מוצע שלעירייה או מועצה מקומית יהיה מותר לאסור חניה במקום מסוים בתחומה, רק אם אבני השפה של המדרכה באותו מקום סומנו לסירוגין בצבע אדום, ולקבוע הסדר חניה בתשלום בתחומה, רק אם אבני השפה של המדרכה באותה חניה מסומנת לסירוגין בצבע כחול.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז באדר ב' התשע"א – 22.3.11