הכנסת השמונה-עשרה

 יוזמים:      חברי הכנסת            אורית זוארץ

                                                 זהבה גלאון

                                                 אורי אורבך

                                                 ציפי חוטובלי

                                                 עינת וילף 

 

                                                                                  

 

הצעת חוק הדיינים (תיקון- ייצוג נשי בוועדה למינוי דיינים), התשע"ב-2011

תיקון סעיף 6

1.

בחוק הדיינים התשט"ו -1995, במקום סעיף 6(א) יבוא:

 

 

(א) "ועדת המינויים (להלן – הועדה) תהיה של 10 חברים: שני הרבנים הראשיים לישראל; שני דיינים של בית הדין הרבני הגדול שייבחר חבר דייניו לשלוש שנים; השר וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידה; שני חברי כנסת שייבחרו על ידיה בבחירה חשאית ויכהנו כל עוד הם חברי הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חברים אחרים במקום, והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד-1994, ובלבד שלפחות אחד מחברי כנסת תהיה אשה; שני עורכי דין העובדים במקצועם, שייבחרו על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים, ובלבד שלפחות אחד מעורכי הדין הנבחרים תהיה אשה."

 

דברי הסבר

סעיף 6(א) לחוק הדיינים התשט"ו-1955 קובע כי הוועדה למינוי דיינים תמנה 10 חברים לפי המפתח הבא: שני הרבניים הראשיים, שני דיינים מבית הדין הרבני הגדול, שר המשפטים, חבר ממשלה נוסף, שני חברי כנסת ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. כלומר, לפי חוק זה 4 חברי ועדה חייבים להיות גברים (שני הרבנים הראשיים ושני דיינים מביה"ד הגדול).

כיום אין חובה סטטוטורית לשלב נשים בוועדה למינוי דיינים. ואכן במשך כל שנות המדינה נשים בודדות בלבד היו חברות בוועדה למינוי דיינים, זאת למרות האמור בסעיף 6ג, לפיו קיימת חובת ייצוג הולם לנשים בוועדה ציבורית שמינו הממשלה, ראש הממשלה, שר, סגן שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי, שבחבריה נציג ציבור.

תפקיד הוועדה למינוי דיינים הינו לבחור את הדיינים שיכהנו בבית הדין הרבניים האזורים ובבית הדין הרבני הגדול, ובתוך כך ישפעו השפעה עצומה על ככל אוכלוסיית מדינת ישראל שציבור הנשים מהווה לפחות 50% ממנו, כאשר יש לזכור כי מערכת בתי הדין הרבניים, היא מערכת גברית במהותה ובהרכבה.  

בשל העובדה שכיום אין חובה סטטוטורית שנשים יהיו חברות בוועדה למינוי דיינים, יוצא שתופעה פסולה זו של הדרת נשים ממוקדי כוח היא חלק מתהליך מתמשך ופסול, אותו יש לעצור באמצעות חקיקה. אשר על כן מוצע בזאת לתקן את חוק הדיינים אשר מכוחו מוקמת הוועדה למינוי דיינים ולקבוע בו כי בהרכב הוועדה יינתן ייצוג של שתי נשים לכל הפחות – האחת מתוך חברי הכנסת הנבחרים והשניה מתוך נציגי לשכת עורכי הדין.