הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – חובת שקיפות במוסדות חינוך הנהנים מתשלומי הורים), התשע"ב–2011

תיקון סעיף 11

1.

בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953[1], בסעיף 11 –

 

 

(1)       האמור בו יסומן "(א)" ובסופו יבוא "ובלבד שהמוסד עומד בדרישות השקיפות המפורטות בסעיף קטן (ב);";

 

 

(2)       אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 

 

 

"(ב)     בסוף כל שנת לימודים מוסד חינוך שהוכר לפי סעיף קטן (א), ימסור להורי התלמידים הרשומים,  פירוט שנתי לשתי שנות הלימודים שקדמו לדיווח, של סעיפי תקציב אלה:

 

 

 

 

(1)

פעילויות תרבות וחברה;

 

 

 

 

(2)

הסעות;

 

 

 

 

(3)

שמירה;

 

 

 

 

(4)

אחזקה;

 

 

 

 

(5)

משכורות;

 

 

 

 

(6)

שכר דירה, חשמל ומים;

 

 

 

 

(7)

אחזקת רכב;

 

 

 

 

(8)

מלגות ותמיכות."

 

דברי הסבר

מדי שנה משלמים אלפי הורים סכומים גבוהים המועברים לבתי הספר הפרטיים בהם לומדים ילדיהם. מוסדות פרטיים אלה המוכרים על ידי המדינה אך אינם רשמיים מגישים מדי שנה דוחות תקציביים לרשויות המדינה, אך אינם מחויבים בשקיפות תקציבית כלשהי כלפי הורי התלמידים שהכסף יוצא מכיסם.

 הצעת החוק מבקשת לתקן את המצב הלקוי ולקבוע כי אחת לשנה יחויבו בתי הספר למסור להורים מידע בסיסי בדבר חלוקת ההוצאות הבית ספרית. בצורה זו יוכלו ההורים לקבל תמונה מלאה יותר בדבר השימוש שנעשה בכספים הנגבים מהם, עניין שיש בו אף כדי לתרום להתנהלות תקציבית יעילה יותר של בית הספר.

 


[1] ס"ח התשי"ג, עמ' 137.