הכנסת השמונה-עשרה

יוזם: חבר הכנסת אורי אורבך

פ/3820/18

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (סימון מוצרים העלולים להכיל חומרים בשיעור מזערי), התשע"ב–2011

החלפת סעיף 3ב 1. בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג–1983 (להלן – הפקודה), במקום סעיף 3ב יבוא:
"תקנות בדבר
סימון סוכרים וחומרים שגורמים תגובה אלרגית 3ב. (א) שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות בדבר חובת סימון תזונתי במזון ארוז מראש כהגדרתו לפי פקודה זו, של:
(1) סוכרים;
(2) חומרי גלם שנעשה בהם שימוש לייצור מזון ארוז מראש כאמור שגורמים לתגובה אלרגית המפורטים בתוספת הראשונה.
(ב) שר הבריאות רשאי בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות את התוספת הראשונה."
הוספת תוספת ראשונה 2. אחרי סעיף 30 לפקודה יבוא:
"תוספת ראשונה
(סעיף 3ב)"*
תיקון התוספת 3. בתוספת לפקודה, במקום הכותרת יבוא "תוספת שניה".

דברי הסבר
תופעת אזהרות השווא על מוצרים תופסת תאוצה בעת האחרונה. בשל שינויים באספקת הסחורות ופסי הייצור המשמשים למספר מרובה של מוצרים, היצרנים מעדיפים שלא ליטול סיכון ולסמן מוצרים רבים באזהרות מסוג "עלול להכיל". סימון שכזה יש בו לכאורה כדי להסיר מעל היצרן אחריות במקרה וצרכן שהוא בעל רגישות מסוימת יפגע כתוצאה מאכילה של המוצר במידה וזה אכן מכיל כמות מזערית מהחומר אליו הוא רגיש.
מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מצביעים בצורה ברורה על כך שברוב מוחלט וברור של המקרים מדובר באזהרות שווא ולא רק באזהרות יתר. החשש מפני תביעה משפטית במקרה עתידי מוביל את היצרן לבטח את עצמו באמצעות סימון שווא. הבחירה בסימון זה משמשת כמעין תעודת ביטוח זולה שעלותה קטנה בהרבה מעלותה של בדיקה מדוקדקת של המוצר כדי לדעת בוודאות האם הוא מכיל את החומר הבעייתי אם לאו.
במקום לנהוג באחריות אמיתית ולסדר את פסי הייצור במפעל באופן שיאפשר לבעלי הרגישויות האלרגיים לחומרים מסוימים ליהנות ממוצרים שלא מכילים מעצם טבעם את מחוללי האלרגיה בוחרים היצרנים בסימון שיבטיח את ביטחונם המשפטי והכלכלי. אזהרות היתר מצמצמות את מגוון המזונות שצרכנים אלרגיים יכולים לצרוך, שכן האזהרות מרתיעות אותם מלצרוך את המזון שבאריזה. ברבים מהמקרים מדובר, כאמור, בהרתעה שאין לה כל סיבה.
הצעת החוק מבקשת לקבוע כי שר הבריאות יקבע בתקנות את הסימון התזונתי של מזון ארוז מראש שבהליכי ייצורו נעשה שימוש בחומרי גלם שעלולים לגרום לתגובה אלרגית שיפורטו בהמשך הליך החקיקה בתוספת הראשונה לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג–1983. לפי הפקודה, מי שעובר על תקנות לפי הפקודה, דינו – מאסר שנה. בדרך זו יתומרצו היצרנים להעביר את המוצרים שיוצאים ממפעליהם בדיקה דקדקנית יותר ולא יתחבאו מאחורי ניסוח שיש בו עמימות, ממנה גורפים היצרנים רווח נאה אך בה בשעה פוגעים ללא סיבה באנשים שיש להם תגובה אלרגית.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בכסלו התשע"ב – 19.12.11