הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת                    אורי אורבך

פ/1166/18

הצעת חוק כלי יריה (תיקון – הגבלת גיל למתן רשיון כלי יריה ולאימון במטווח), התשס"ט–2009

הוספת סעיף 5ג1

בחוק כלי היריה, התש"ט–1949[1](להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 5ג יבוא:

"הגבלת גיל למתן רשיון כלי יריה

5ג1.

לא יינתן רשיון להחזקה ולנשיאה של כלי יריה למי שטרם מלאו לו 21 שנים."

הוספת סעיף 7א1

2.

אחרי סעיף 7א לחוק העיקרי יבוא:

"הגבלת גיל לאימון במטווח

7א1.

(א)      לא יאפשר מנהל מטווח קליעה להתאמן במטווח לקטין שטרם מלאו לו 16 שנה.

(ב)       לא יאפשר מנהל מטווח קליעה להתאמן במטווח לקטין שמלאו לו 16 שנה אולם טרם מלאו לו 18 שנה אלא לאחר שניתנה לכך הסכמה בכתב של הוריו או אפוטרופסו.

(ג)       מנהל המטווח רשאי לדרוש מאדם המבקש להתאמן במטווח להציג תעודה מזהה בה ניתן לוודא את גילו.

(ד)       במטווח קליעה תוצג, במקום בולט, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג).

(ה)      ביצוע הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד) הוא תנאי לרשיון למטווח קליעה.".

תיקון סעיף 21

3.

בסעיף 21(ב1) לחוק העיקרי, בפסקה (1), במקום "לרבות בחינות מקצועיות" יבוא "לרבות הגבלת גיל, בחינות מקצועיות".

דברי הסבר

חוקי מדינת ישראל אוסרים על מכירת צעצועים מסוכנים לילדים, כמו גם על שימוש באקדחי קפצונים וזיקוקים, אולם, למרבה האבסורד, מתירים לילד בכל גיל להתאמן בכלי נשק חם במטווח.

מוצע להסדיר את הנושא בחוק כלי יריה, שאינו קובע גיל מינימום לשימוש בכלי נשק, ואינו מגביל את הגיל המותר לאימון במטווח ירי, המותר גם למי שאין ברשותו רשיון לנשק.

לאחרונה, נתגלה כי לא זו בלבד שמתירים לילדים צעירים (ביניהם ילדים בני ארבע) להתאמן במטווח ירי, אלא שבחלק מן המטווחים אף מציעים לשלב עם הירי גם פעילות מיוחדת לילדים, כמו ימי הולדת ומסיבות ובמטווחים אחרים מקיימים חוגים לילדים או פעילות משותפת בשבתות לילדים והורים.

מתן אפשרות לילדים לירות בכלי נשק, גם בהשגחת הורה או מבוגר אחר, מעבירה מסר שהירי בנשק הוא לגיטימי. החוויה של שימוש בכלי נשק יוצרת תחושה של כוח. תחושת כוח זו, ללא מנגנון בקרה ושיפוט ראוי ובוגר, עלולה להיות מנוצלת בצורה מסוכנת ומנווטת לאפיקים שליליים. כך לדוגמא, ילד שייכנס למצב של תסכול עלול לעשות שימוש בכלי 'הלגיטימי' שהוא למד להשתמש בו בצורה לא מבוקרת.

אין ספק, כי יש לעצור תופעה זו ולאפשר רק למי שמלאו לו 16 שנה להתאמן בכלי ירי, וזאת בהסכמת הוריו ולאחר שהציג תעודה מזהה.

בנוסף מוצע לעגן את הגבלת הגיל לקבלת הרשיון. אמנם הוראה זו מעוגנת בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, אך ראוי שתעוגן בחקיקה ראשית.

הצעת החוק נוסחה ביוזמת המועצה הלאומית לשלום הילד.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בסיוון התשס"ט – 25.5.09


[1] ס"ח התש"ט, עמ' 143.