הכנסת השמונה-עשרה

 

הצעת חוק של חברי הכנסת                   דני דנון 

                                                            אורי מקלב

                                                            זאב אלקין

                                                            אברהם מיכאלי

                                                            עתניאל שנלר

                                                            אורי אורבך

                                                            פניה קירשנבאום

                                                            אורי אריאל

                                                            נסים זאב

                                                            ציפי חוטובלי

                                                            זבולון אורלב

                                                            כרמל שאמה

                                                            יריב לוין

                                                            מירי רגב

                                                            יעקב כץ

                                                            יצחק וקנין

                                                            אריה אלדד                                          

                                                           פ/1984/18                              

הצעת חוק פיצוי נפגעי התליית הבנייה ביהודה ושומרון, התש"ע–2010

 

 

 

פרק א': מטרה ופרשנות

מטרת החוק

1.

מטרתו של חוק זה להסדיר מתן פיצויים הוגנים וראויים בשל התליית הליכי הבנייה ביהודה ושומרון, בנסיבותיו המיוחדות של העניין, מאוצר המדינה, לזכאים לכך לפי חוק זה.

הגדרות ופרשנות

2.

בחוק זה –

 

 

"אזור" – יהודה ושומרון;  

 

 

"הפרשי הצמדה" – כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961[1] (להלן – חוק ריבית והצמדה);

 

 

"ועדה", "ועדת תובענות" – כמשמעותה בסעיף 3;

 

 

"היום הקובע" – ט' בכסלו התש"ע (26 בנובמבר 2009);  

 

 

"יושב ראש" – יושב ראש הוועדה שמונה לפי סעיף 3(ב)(1);

 

 

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 

 

"מועצה" – מועצה אזורית כהגדרתה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), התשל"ט–1979[2], או מועצה מקומית כהגדרתה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), התשמ"א–1981[3];          

 

 

"המפקד" – מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור יהודה והשומרון;

 

 

"מקדמה" – סכום המשתלם לזכאי, לרבות בדרך של הלוואה, כמקדמה על חשבון הפיצויים שייקבעו לו לפי חוק זה;

 

 

"נפגע" – כל מי שנגרמה פגיעה בו או בנכסיו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפעלתו של הצו;

 

 

"עיכוב בהשלמת בניה" – משך הזמן המשוער של הדחייה בהשלמת הבניה עקב הפעלתו של הצו כפי שתקבע הוועדה לפי סעיף 3(ג)(2);

 

 

"עיכוב במתן היתר בניה" – משך הזמן המשוער של הדחייה במתן היתר הבניה עקב הפעלתו של הצו כפי שתקבע הוועדה לפי סעיף 3(ג)(2);

 

 

"פיצויים" – פיצוי, תשלום, הלוואה וכל הבטחה אחרת הניתנים לפי הוראות חוק זה;  

 

 

"הצו" – צו בדבר התליית הליכי בנייה (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1653), התש"ע–2009[4], מיום ט' כסלו התש"ע (26 נובמבר 2009), שנחתם על ידי המפקד, וכן כל צו אחר או נוסף שיבוא במקומו או בנוסף לו ושעניינו התליית הליכי בניה באזור;

 

 

"ריבית" – כמשמעותה בחוק ריבית והצמדה;

 

 

"שטח הבניה" – שטח המחושב לפי השטח למטרה עיקרית כשמשמעו בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים), התשנ"ב–1992[5], וכן שטח המרתף, והכל בתוספת 15 אחוזים, על פי מה שהיה מותר לבניה, אילו ניתנה הרשות לבנות לפי הניצול המרבי, אלא אם כן יש ראיות לכך שהתובע לא התכוון לבנות לפי הניצול המרבי; 

 

 

"תובע" – מי שהגיש תביעה לפיצויים לוועדת התובענות. 

 

 

פרק ב': ועדת התובענות ותפקידיה

הוועדה, תפקידיה וסמכויותיה

3.

(א)      תוקם ועדת תובענות, לסיוע למי שנפגע מהתליית הליכי הבנייה לפי הצו.

 

 

(ב)       ועדת התובענות תהיה בת ארבעה חברים ואלה הם:  

 

 

 

(1)       שופט בית משפט השלום, שימונה על ידי שר המשפטים, בהתייעצות עם מנהל בתי המשפט, והוא יהיה יושב ראש הוועדה; 

 

 

 

(2)       נציג משרד ראש הממשלה שהוא עובד מדינה שימנה המנהל הכללי של המשרד האמור; 

 

 

 

(3)       נציג משרד הפנים שהוא עובד מדינה שימנה המנהל הכללי של המשרד האמור;

 

 

 

(4)       נציג מקרב הציבור, בעל ניסיון מתאים, שימנה שר המשפטים בהסכמת ראשי המועצות באזור.   

 

 

(ג)       ועדת התובענות מוסמכת –

 

 

 

(1)       לקבוע את זכאותו של תובע לפיצויים ואת היקף הזכאות לפי הוראות חוק זה;

 

 

 

(2)       לקבוע את משך הזמן המשוער של עיכוב בהשלמת בניה ושל עיכוב במתן היתר בניה; 

 

 

 

(3)       לקבוע את סכומי הפיצויים המגיעים לתובע לפי הוראות חוק זה;    

 

 

 

(4)       לשלם לזכאים את הפיצויים שייקבעו להם לפי חוק זה, בהתאם למנגנוני התשלומים הקבועים לפי חוק זה;

 

 

 

(5)       לאשר, מטעמים שיירשמו, תשלום מקדמה לתובע על חשבון הפיצויים, לפני קביעת סכומי הפיצויים כאמור בפסקה (2); 

 

 

 

 

(6)       לבדוק ולאשר הסכמים שערכה הממשלה עם תובעים לפי סעיף 4;  

 

 

 

 

(7)       לאשר הסכמים בין חטיבה להתיישבות לבין אגודות שיתופיות, משתכנים ויזמים שונים;

 

 

 

 

(8)       לאשר תשלום מיוחד, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לנפגע שלא מתמלא בו תנאי מתנאי הזכאות לפיצויים לפי חוק זה, אם ראתה, כי בשל נסיבותיו המיוחדות, מן הצדק לעשות כן; גובה התשלום המיוחד, אופן תשלומו ותנאים נלווים לתשלומו ייקבעו לפי שיקול דעתה של הוועדה, בהתחשב בשיעורי הפיצויים הקבועים בחוק זה;

 

 

 

 

(9)       לבצע כל פעולה אחרת הנדרשת באופן סביר לצורך ביצוע חוק זה. 

 

 

 

(ד)       הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה, לרבות הקמת הרכבי ועדה נוספים לפי הוראות חוק זה ככל שהדבר נחוץ לביצוע תפקידי הוועדה במהירות הראויה; שר המשפטים ימנה את אחד מיושבי ראש הועדות ליושב ראש ועדות התובענות.

 

 

 

(ה)      הוועדה תוקם לא יאוחר מ-60 ימים לאחר היום הקובע. 

 

הסכמים עם תובעים ועסקאות אחרות

4.

הוועדה תהיה רשאית לייצג את הממשלה בהסכמים עם תובע בדבר מקדמות, בעניין פיצויים ובכל עניין נוסף לפי חוק זה.

 

סיום פעולת הוועדה

5.

(א)      הוועדה תחדל לפעול עם סיום ביצוע תפקידיה לפי חוק זה או במועד אחר עליו תורה הממשלה; הודעה על סיום פעילותה של הוועדה תפורסם ברשומות.

 

 

 

(ב)       חדלה הוועדה לפעול כאמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש הממשלה להסמיך גורם אחר לבצע תפקיד מתפקידיה שביצועו טרם הושלם ולתת הוראות נוספות הדרושות לשם כך, וכן רשאי הוא לתת הוראות בעניין המידע שנאגר ברשות הוועדה. 

 

 

 

פרק ג': קביעת זכאות  

 

 

 

סימן א': הזכות לפיצוי

 

הזכות לפיצוי         

6.

נפגע יהיה זכאי לפיצוי מאוצר המדינה לפי חוק זה, בגין מלוא הנזק שנגרם לו; ויראו נזק לפי חוק זה כנזק בר פיצוי לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש][6].

 

פיצוי במסלול אחיד         

7.           

(א)      על אף האמור בסעיף 6, יהיה הנפגע זכאי לבחור בפיצוי במסלול האחיד לפי הוראות סעיף זה.

 

 

 

(ב)       בחירתו של הנפגע לקבל פיצוי במסלול האחיד לא תמנע ממנו הגשת תביעה לפיצוי לפי חוק זה; ואולם כל סכום שישולם לנפגע לפי המסלול האחיד, יקוזז מהפיצוי לו יהיה זכאי הנפגע לפי קביעת הוועדה.   

 

 

 

(ג)       בחר הנפגע בפיצוי במסלול האחיד יינתן לו פיצוי בגין כל חודש עיכוב בהשלמת הבניה או עיכוב במתן היתר הבניה, כדלקמן:    

 

 

 

 

(1)       בגין כל מטר רבוע משטח הבניה למגורים – 40 שקלים חדשים;

 

 

 

 

(2)       בגין כל מטר רבוע משטח הבניה למגורים במבנה צמוד קרקע או לתעשייה – 60 שקלים חדשים;

 

 

 

 

(3)       בגין כל מטר רבוע משטח הבניה, למסחר או תעסוקה שאינו תעשייה – 100 שקלים חדשים.

 

 

 

(ד)       בגין כל חלק מחודש של עיכוב בהשלמת הבניה ועיכוב מתן היתר בנייה כמפורט בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ג) יהיה זכאי הנפגע לקבל את החלק היחסי מהסכום האמור.

 

 

 

(ה)      על אף האמור בסעיף קטן (ג), הוועדה רשאית להגדיל את סכום הפיצוי לפי סעיף זה, במקרים יוצאי דופן, מטעמים שירשמו, בהיקף שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מהסכומים הקבועים בסעיף קטן (ג) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

פיצוי לרשות מקומית ולמועצה

8.

(א)      רשות מקומית ומועצה יהיו רשאיות לתבוע את נזקיהן בשל התליית הבניה באזור, לפי חוק זה.  

 

 

 

(ב)       בנזקי המועצה יבואו בחשבון הפסד הכנסות מאגרות והיטלים, תשלומי ארנונה ותשלומים נוספים שיגרמו כתוצאה מהתליית הבניה באזור.  

 

 

 

סימן ב': הגשת תביעה והטיפול בה

 

תביעה

9.

(א)      התובע פיצויים לפי חוק זה יגיש לוועדה תביעה מפורטת על כך, בצירוף ראיות. התביעה תוגש בכתב או באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הוועדה.

 

 

 

(ב)       יושב ראש הוועדה רשאי לתת הוראות בדבר דרך הגשת התביעה והראיות שיש לצרפן כאמור בסעיף קטן (א), לרבות שאלונים וטפסים שעל התובע למלא; הוראות כאמור יעמדו לעיון הציבור באתר האינטרנט של הוועדה, והודעה בדבר מתן ההוראות והדרך לעיון בהם תפורסם ברשומות. 

 

 

 

(ג)       לתביעה יצורפו הודעות, בקשות, תצהירים, ומסמכים הנדרשים לפי הוראות חוק זה. 

 

 

 

(ד)       התביעה תיתמך בתצהיר המאמת את העובדות הכלולות בה; התובע רשאי לצרף לתביעה כל מסמך ותצהיר נוסף שיש בהם לדעתו כדי לתמוך בתביעה. 

 

המועד להגשת תביעה

10.

(א)      המועד האחרון להגשת תביעה לפי חוק זה הוא חמש שנים מתום תקופת התליית הבנייה מכוח הפעלתו של הצו, כפי שיפורסם ברשומות. 

 

 

 

(ב)       לבקשת תובע, רשאי בית משפט המחוזי בירושלים, ולאחר שנתן לוועדה הזדמנות להשיב לבקשה, להתיר לתובע להגיש את תביעתו אף אם חלפה התקופה האמורה בסעיף קטן (א), בתנאים שיקבע; לעניין ערעור, דין החלטת בית המשפט לפי סעיף זה כדין החלטת בית המשפט בערעור כאמור בסעיף 14.

 

מידע נוסף

11.

(א)      הוועדה רשאית לדרוש מהתובע כל מידע או מסמך הדרושים לה לצורך בירור התביעה, ואם ביקש התובע פיצוי בשל עסק רשאית היא לדרוש ממנו גם מידע ומסמכים בדבר עסקאות עם צדדים קשורים לבעל העסק או עסקאות שנעשו שלא בתנאי שוק. 

 

 

 

(ב)       הוועדה רשאית לבקש מידע, מסמכים וחוות דעת מאת גופים ורשויות, אם הדבר דרוש לה לצורך בירור התביעה. 

 

 

 

(ג)       אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות הוועדה לפי פרק ב'.

 

סדרי הדיון

12.

(א)      הוועדה תפעל בדרך הנראית לה המועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה בתביעה, ותקבע את סדרי בירור התביעה והדיון בה, בהתאם להוראות חוק זה ולהנחיות יושב ראש הוועדה או יושב ראש ועדות התובענות, ככל שניתנו; הנחיות היושב ראש יפורסמו באתר האינטרנט של הוועדה. 

 

 

 

(ב)       הוועדה לא תהיה קשורה בסדרי הדין ובדיני הראיות הנוהגים בבתי המשפט, פרט לדיני חסינות עדים וראיות חסויות כאמור בפרק ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971[7] (להלן – פקודת הראיות). 

 

 

 

(ג)       המניין החוקי בישיבות הוועדה יהיה רוב חברי הוועדה. 

 

 

 

(ד)       החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות חברי הוועדה; באין רוב לדעה אחת, תכריע דעת יושב ראש הוועדה. 

 

 

 

(ה)      לוועדה יהיו סמכויות לפי סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1968[8]

 

 

 

(ו)       הוועדה רשאית לדון ולהחליט בתביעה על פי טענות וראיות שהוגשו לה בכתב בלבד, ואולם לבקשת התובע תיתן לו הוועדה הזדמנות לטעון את טענותיו בעל פה ולהציג לפניה ראיות, בדרך שתורה. 

 

 

 

(ז)       הוועדה רשאית להסתמך על מידע, מסמכים, חוות דעת, הערכות ושמאויות שנתקבלו כאמור בסעיף 10, נוסף על אלה שהוגשו על ידי התובע, ובלבד שתיתן לתובע הזדמנות לעיין בהם ולטעון את טענותיו לגביהם, בדרך שתורה. 

 

 

 

(ח)      לא מסר התובע בתוך זמן סביר מידע או מסמכים שברשותו או שבשליטתו, ושנדרש למסרם לפי חוק זה על ידי הוועדה, או הפריע בדרך אחרת לבירור התביעה, רשאית הוועדה לקבוע להחליט על יסוד ממצאים והנחות שקבעה, לפי שיקול דעתה והחומר שלפניה. 

 

החלטות הוועדה

13.

(א)      החלטה של הוועדה תהיה מנומקת, ותינתן בכתב. 

 

 

 

(ב)       החלטת הוועדה תינתן בתוך 120 ימים מן המועד שבו הוגשה התביעה.

 

 

 

(ג)       היושב ראש רשאי להאריך את המועד למתן החלטת הוועדה, מטעמים מיוחדים שיירשמו; הודעה על הארכה תימסר למנהל בתי המשפט.

 

 

 

(ד)       ההחלטה תישלח לתובע בדואר רשום למען להמצאת מסמכים שציין בתביעתו.

 

 

 

(ה)      תמצית של ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של הוועדה בהתאם להנחיות היושב ראש, בהשמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שיש בהם משום פגיעה בפרטיות או בסודות מסחריים.

 

ערעור על החלטת הוועדה

14.

(א)      התובע רשאי לערער על החלטת הוועדה לפי סעיף 13 לבית המשפט המחוזי בירושלים, בכתב ערעור מנומק, בתוך 45 ימים מהיום שההחלטה נשלחה אליו. 

 

 

 

(ב)       המשיבה בערעור תהיה הוועדה, והיא תיוצג בידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה. 

 

 

 

(ג)       הוגש ערעור לפי סעיף קטן (א), תגיש המשיבה את תגובתה לבית המשפט בתוך 30 ימים מהיום שנמסר לה כתב הערעור, ותצרף את התביעה וכל נספחיה, בצירוף תיק הראיות שהיו לפניה, לרבות חוות דעת, תצהירים וסיכומים שהוגשו לה, ופרוטוקול הדיון שהתקיים לפניה, אם התקיים. 

 

 

 

(ד)       בית המשפט לא יקבל ראיות נוספות, ולא ישמע עדויות, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו. 

 

 

 

(ה)      בכפוף לאמור בסעיף זה ולסדרי דין שנקבעו, ידון בית המשפט בערעור בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה. 

 

 

 

(ו)       בית המשפט הדן בערעור לא יהיה קשור בדיני ראיות פרט לדיני חסינות עדים וראיות חסויות כאמור בפרק ג' לפקודת הראיות.

 

ערעור נוסף

15.

על החלטת בית המשפט המחוזי בערעור ניתן לערער לבית המשפט העליון, אשר ידון בערעור בשופט אחד.

 

 

 

פרק ד': הוראות שונות

 

מועדי תשלום

16.

(א)      מועד תשלום סכום הפיצוי יהיה בתוך 30 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה לפי סעיף 13; ואולם, רשאית הוועדה לקבוע, במקרים המצדיקים זאת ומטעמים שיירשמו, מועד אחר לתשלום.

 

 

 

(ב)       לסכומי הפיצויים שתקבע הוועדה יתווספו הפרשי הצמדה ממועד קבלת ההחלטה ועד למועד התשלום בפועל; כן תתווסף ריבית ממועד התשלום שנקבע לפי סעיף קטן (א) ועד למועד התשלום בפועל.

 

הצמדה

17.

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 16(ב) לסכומים הנקובים והמחושבים לפי חוק זה יתווספו הפרשי הצמדה למדד מהיום הקובע ועד למועד החלטת הוועדה.

 

סכום שאינו שנוי במחלוקת

18.

הוגש ערעור לפי סעיפים 14 או 15 בעניין סכום הפיצויים שקבעה הוועדה, תשלם הוועדה לזכאי את הסכום שאינו שנוי במחלוקת, ובלבד שהגיע המועד לתשלומו כאמור בסעיף 16, והכל בכפוף להוראות פרק זה.

 

מקדמות

19.

כל מקדמה ששילמה המדינה, לרבות בדרך של הלוואה שתהפוך לפיצוי עם קביעת זכאותו של מקבל ההלוואה לפיצויים, וכל סכום ששולם על פי החלטת הוועדה כאמור בסעיף 3(ג)(4), יראו אותם כתשלום על חשבון הפיצויים המגיעים לפי חוק זה; לעניין זה, ישוערך כל סכום כאמור לפי שינוי המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלומו עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום הפיצוי לזכאי. 

 

פרסום

20.

הוועדה תקים ותפעיל אתר אינטרנט בו יפורסמו דרכי יצירת קשר עם הוועדה, פרטים אודות הוועדה, לוחות זמנים, החלטות הוועדה, דרכי יצירת קשר עימה, וכל עניין אחר שיקבע היושב ראש, מבלי לגרוע מהוראות חוק זה.

 

סודיות

21.

לא יגלה אדם מידע הנוגע לתובע, שהגיע אליו בתוקף תפקידו לפי חוק זה, ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לצורך ביצוע הוראות חוק זה, או לפי צו של בית משפט; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שנה. 

 

ביצוע ותקנות

22.

ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, באישור וועדת הכספים של הכנסת. 

 
               

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא להעניק פיצויים הולמים לאזרחים, לרשויות ולמועצות המקומיות והאזוריות שנפגעו כתוצאה מהחלטת הקבינט על השעיית הבנייה ביהודה ושומרון שנתקבלה ביום 25.11.09. על פי החלטת הקבינט שיושמה בצו אלוף הפיקוד: "היתרים שניתנו ערב קבלת ההחלטה מותלים בזאת ואין לבצע כל פעילות בנייה לרבות הכשרות קרקע ותשתית". קביעה זו הביאה לפגיעה חמורה בזכויות הפרט והקניין של אזרחי המדינה שרכשו על פי חוק וכדין קרקעות ביהודה ושומרון ואף שילמו למדינה את האגרות הנדרשות והסתמכו על המצב שהיה קיים באותה עת. בנוסף, החלטת הקבינט פוגעת ברשויות ביהודה ושומרון המפסידות הון עתק לאור הפגיעה בתשתיות, פגיעה בתשלומי הארנונה וכדומה.

באופן מצער החלטת הקבינט לא קבעה מנגנון למתן פיצוי לאזרחים ולרשויות המקומיות. הצעת חוק זו מציעה להקים וועדת תובענות (להלן – הוועדה), שתסייע ותעביר פיצויים למתיישבי יהודה ושומרון. בוועדה יהיו ארבעה חברים: שופט בית משפט שלום, שימונה על ידי שר המשפטים בהתייעצות עם מנהל בתי המשפט שישמש יושב ראש הוועדה, נציג משרד ראש הממשלה, נציג משרד הפנים, נציג ציבור שימונה על ידי שר המשפטים בהסכמת ראשי המועצות באזור. הוועדה תהיה אחראית על ביצוע חוק זה. הוועדה תהיה אחראית לקבוע את זכאותו של תובע לפיצויים, את היקף הזכאות של התובע ואת סכום הפיצויים. הוועדה תוקם לא יאוחר מ-60 ימים לאחר היום הקובע את תחילת ההתלייה והיא תפעיל אתר אינטרנט שדרכו תהיה האפשרות ליצור קשר עם הוועדה, לקבל פרטים אודותיה, לוחות זמנים, לצפות בהחלטותיה וכל עניין אחר שיקבע היושב ראש. כל תושב שנפגע מההתלייה יוכל להגיש תביעה לוועדה בכתב או דרך אתר האינטרנט של הוועדה, המועד האחרון להגשת התביעות יהיה חמש שנים מהיום הקובע את תחילת ההתלייה והוועדה תהיה מחויבת לשלם את סכום הפיצויים לתובע בתוך 60 יום מקבלת החלטה.

הצעת החוק קובעת כי הנזק שנגרם לנפגעים ייחשב נזק בר פיצוי ויחולו עליו עקרונות פקודת הנזיקין עם זאת נקבע מסלול אחיד ומקוצר שבו הפיצוי יהיה שווה לכל סוגי הבתים המשתייכים לאותה קטגוריה.

הצעת החוק מציעה שני סוגי פיצויים לנפגעי התליית הבניה. הסוג הראשון עבור נפגעים שרכשו מגרשים אך טרם החלו בבנייה, והסוג השני עבור נפגעים שכבר התחילו בבניית ביתם אך טרם סיימו את שלב יציקת היסודות – מה שמציב אותם במצב בלתי אפשרי כשהם תלויים באי וודאות נוראית. כמו כן, הצעת החוק דואגת לפיצוי לאזרחים אשר סיימו את בניית ביתם, אך בשל הקפאת בניית התשתיות בסביבת הבית לא יכולים להיכנס לבית לצורך מגורים. בנוסף, הצעת החוק מאפשרת לרשויות ביהודה ושומרון, המועצות המקומיות, האזוריות והערים, להגיש תביעה לפיצוי בגין אובדן הכנסות מאגרות, היטלים, ארנונה, ותשלומים נוספים. מכיוון שהנזק לנפגעי התליית הבניה הוא נזק עתידי, מסמיכה הצעת החוק את הוועדה להעניק פיצויים מוקדמים וללא הוכחת נזק (שעלולה להארך זמן רב), על חשבון הפיצוי המלא שינתן בשלב מאוחר יותר. בצורה זו ניתן יהיה לסייע למאות הנפגעים עוד בזמן הקפאת הבניה, ולא רק שנים לאחריה כמו בהליך משפטי רגיל.

 

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בטבת התש"ע – 11.1.10

 


[1] ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

[2] קמצ"מ מס' 45, התשל"ט, עמ' 88.

[3] קמצ"מ מס' 48, התשמ"א, עמ' 864.

[4] קמצ"מ מס' 233, התש"ע, עמ' 5847.

[5] ק"ת 5422, התשנ"ב, עמ' 798.

[6] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

[7] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

[8] ס"ח התשכ"ט, עמ' 28.