הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של  חברי הכנסת:                 יריב לוין

                                                            אורי אורבך

                                                            זבולון אורלב

                                                            דוד אזולאי

                                                            רוברט אילטוב

                                                            אריה אלדד

                                                            זאב אלקין

                                                            חיים אמסלם

                                                            אופיר אקוניס

                                                            אורי  אריאל

                                                            אריה ביבי

                                                            משה גפני

                                                            דני דנון

                                                            יצחק  וקנין

                                                            נסים זאב

                                                            ציפי חוטובלי

                                                            יואל חסון

                                                              ישראל חסון   

                                                            רוברט טיבייב

                                                            אמנון כהן

                                                            חיים כץ

                                                            יעקב כץ

                                                            אורלי לוי אבקסיס

                                                            מנחם אליעזר מוזס

                                                            משה (מוץ) מטלון

                                                            אברהם מיכאלי

                                                            אנסטסיה מיכאלי

                                                            אלכס מילר

                                                            אורי מקלב

                                                            מרינה סולודקין

                                                            חמד עמאר

                                                            ציון פיניאן

                                                            פניה קירשנבאום

                                                            מירי רגב

                                                            דוד רותם

                                                            כרמל שאמה

                                                             יוליה שמאלוב-ברקוביץ

                                                            ליה שמטוב

                                                            עתניאל שנלר

 

                                                           

                                                                                                                       

                                                                                              

 

הצעת חוק הביטחון בדרכים, תש"ע-2010

 

מטרה

1.

מטרת חוק זה היא להבטיח את ביטחונם של העושים שימוש בדרכים ושל המתגוררים או השוהים בסמוך אליהן, תוך איזון הולם בין הזכות לחופש התנועה לבין הזכות לביטחון אישי;

 

הגדרות

2.

בחוק זה: "דרך" – לרבות כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, ככר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם;

 

צו להגבלת תנועה בדרך

3.

מפקד צבאי כמשמעותו בתקנות ההגנה (שעת חירום)-1945 (להלן: "המפקד הצבאי") רשאי להוציא צו בדבר איסור או הגבלת תנועה בדרך בשל נימוקים שבביטחון המדינה, או בשל נימוקים שבביטחון העושים שימוש בדרך או שבביטחון המתגוררים או השוהים בסמוך אליה (להלן – "צו הגבלת תנועה בדרך"). צו כאמור יכול שיהיה:

(1) מתייחס לדרך כולה או מוגבל לקטעים או לקטע מדרך;

(2) מורה על איסור תנועה בדרך, על חסימת דרכי גישה לדרך או על איסור כניסה לדרך;

(3) מוגבל לפרק זמן מסויים או שאינו מוגבל בזמן;

(4) מתייחס לכל שעות היממה או מוגבל לשעות מסויימות ביממה;

(5) מתייחס לכל ימי השנה או מוגבל לימים מסויימים בשבוע או למועדים מסויימים בשנה;

 (6) מתייחס לכל כלי רכב או לסוגים שונים של כלי רכב;

(7) מתייחס להולכי רגל;

(8) מורה על התניית הכניסה לדרך בבידוק או בכל תנאי אחר, למעט תנאי של נשיאה בתשלום עבור הכניסה לדרך;

(9) מתייחס לכל אדם או מוגבל למי שהינם בעלי אזרחות ישראלית או שהינם תושבי קבע, למי שאינם בעלי אזרחות ישראלית או שאינם תושבי קבע, למי שהינם בעלי אשרת תייר או שאינם בעלי אשרת תייר;

 

 

צו להגבלת תנועה בדרך העוברת בשטח אשר השלטון והמשפט הישראלי לא הוחלו עליו

4.

צו הגבלת תנועה בדרך העוברת בשטח אשר השלטון והמשפט הישראלי לא הוחלו עליו, יוצא על ידי המפקד הצבאי האחראי על אותו שטח, ויחולו עליו כל הוראות חוק זה;

אישור צו הגבלת תנועה בדרך

5.

א. צו הגבלת תנועה בדרך טעון אישורה של ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אשר תוסמך על ידי ועדת החוץ והביטחון לצורך אישור צווים על פי חוק זה (להלן – "ועדת המשנה");

ב. ניתן צו הגבלת תנועה בדרך, תתכנס ועדת המשנה באופן מידי על מנת לדון בצו, והיא תהא מסומכת לאשרו, לאשרו בתנאים או בשינויים, או שלא לאשרו. החלטת ועדת המשנה תינתן בתוך שבוע ממועד מתן הצו. לא ניתנה החלטה בתוך המועד כאמור – ייחשב הדבר כאישור הצו על ידי ועדת המשנה.

ג. צו הגבלת תנועה בדרך שאושר לא יתוקן או יבוטל, אלא באישור ועדת המשנה;

ד. על אף האמור בסעיף זה, מצא המפקד הצבאי כי קיים צורך דחוף בהוצאת צו הגבלת תנועה בדרך, יהא רשאי להוציא צו דחוף כאמור וליתן לו תוקף בחתימתו, ובלבד שתקופת תוקפו של הצו לא תעלה על 48 שעות. הצו כאמור יועבר, מיד עם הוצאתו, לוועדת המשנה. קיבלה ועדת המשנה החלטה בעניין הצו במהלך התקופה בת 48 השעות כאמור, יאושר, יתוקן או יבוטל הצו בהתאם להחלטת ועדת המשנה מיד עם קבלת ההחלטה.

ה. על אף האמור בסעיף זה, הוצא צו הגבלת תנועה בדרך על ידי המפקד הצבאי לצרכים מבצעיים של לחימה באויב או בשל מצב של לחימה באויב בדרך נשוא הצו או בשטח הסמוך אליה – לא יהא הצו טעון אישור ועדת המשנה, כל עוד נמשכת הלחימה באויב;

 

פרסום

6.

החלטת ועדת המשנה בצירוף העתק צו הגבלת תנועה בדרך נשוא ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של הכנסת, באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה ובאתר האינטרנט של משרד הביטחון.

 

 

 

שמירת דינים

7.

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מכל סמכות הנתונה בחוק לכל רשות, לרבות למשטרת ישראל ולמפקח על התעבורה, לעניין קביעת הסדרי תנועה בדרכים ואיסור או הגבלת השימוש בהן, בין לפרק זמן קצוב ובין ללא הגבלת זמן;

 

תחולה

8.

חוק זה יחול בתוך 15 יום ממועד פרסומו ברשומות;

 

דברי הסבר

 

מטרת חוק זה הינה לאפשר הוצאת צווים אשר יאסרו או יגבילו את התנועה בדרכים, על מנת להבטיח שמירה נאותה על ביטחונם של העושים שימוש בדרכים אלה ושל המתגוררים או השוהים בסמוך אליהן.

מאז ראשית ימי הציונות ביצעו ארגוני הטרור פעולות טרור בדרכים, אשר כוונו כנגד שלומם וביטחונם של המשתמשים בדרכים. בד בבד, ניצלו פעילי ארגוני הטרור את חופש התנועה שניתן בדרכים שונות, על מנת להגיע באמצעותן ליישובים הסמוכים לאותן דרכים ולפגוע באנשים המתגוררים שם או הנמצאים בקרבת אותן דרכים.

בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בהיקפם של פיגועי הטרור אשר בוצעו תוך שימוש בנשק חם. הדבר גרם לאובדן תחושת הביטחון של הנוסעים והעוברים בדרכים אלו, בפרט בדרכים המצויות ביהודה, בשומרון ובבקעת הירדן. כתוצאה מכך, נפגעו באופן קשה חופש התנועה ותחושת הביטחון האישי של אזרחים ותושבים תמימים בכל רחבי הארץ, וזאת בצד הפגיעה הקשה בנפש שנגרמה בשל פיגועי הטרור כאמור.

על רקע זה, ננקטה בשנים האחרונות מדיניות הכרחית של הגבלת תנועה בדרכים שונות, אשר הותרו לנסיעתם של אזרחים ישראלים בלבד. מדיניות זו הוכחה כיעילה, והביאה במקרים רבים לירידה חדה בעקומת פיגועי הטרור, תוך השבת הביטחון לנוסעים בכבישים אלה. מדיניות זו, אשר ננקטה בלית ברירה, היוותה איזון הולם ומתחייב בין הזכות לחופש תנועה, לבין החובה לשמור על חייהם ועל ביטחונם של העושים שימוש בדרכים ושל המתגוררים או השוהים בסמוך אליהן. דא עקא, שפסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בבג"ץ 2150/07 עלי חסיין מחמוד אבו צפייה, ראש מועצת הכפר בית סירא ו-24 אח' נ. שר הביטחון, שמט במידה רבה את הקרקע תחת מדיניות ראויה זו. כל זאת, תוך שהזכות לחופש התנועה הועדפה על פני שיקולי מערכת הביטחון האמונה על שמירת הזכות לביטחון ולחיים, אף בכביש מרכזי דוגמת 443 המהווה עורק תנועה ראשי לירושלים וממנה.

החוק המוצע בא ליתן מענה מאוזן וראוי לסוגיה זו, תוך מתן סמכות לגורמי הביטחון הבכירים לקבוע מדיניות בדבר הגבלת או איסור תנועה בדרכים. על פי החוק המוצע, יהא המפקד הצבאי)רשאי ליתן צו בדבר הגבלת תנועה בדרך. עוד נקבע, כי צו כאמור יהא טעון פיקוח ואישור על ידי הכנסת, באמצעות ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון.

ההסדר המוצע מביא לידי ביטוי הולם גם את מעמדה של הכנסת כגורם המפקח על פעילות רשויות השלטון בהיותה מבטאת את קשת הדעות הרחבה הקיימת בציבור, שעה שההחלטה המנהלית בדבר הגבלת התנועה תועבר תחת שבט ביקורתה של ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. בכך יתאפשר לכנסת למלא את תפקידה המרכזי והחשוב כמבקרת פעולות הרשות המבצעת, באופן אשר עשוי לצמצם במידה רבה את הצורך בהבאת נושאים שהינם ביטחוניים-מקצועיים במהותם לפתחו של בית המשפט. כל זאת, תוך צמצום ההתערבות השיפוטית בהחלטות כאמור, בהיותן החלטות אשר קיבלו את אישורה של הרשות המחוקקת – הכנסת, לאחר שנבדקו בידי ועדת המשנה שהוסמכה לצורך כך.

כן קובע החוק המוצע במפורש כי אין בהוראותיו כדי לגרוע מסמכויות הנתונות כיום על פי חוק לכל רשות, לרבות למשטרת ישראל ולמפקח על התעבורה, לעניין קביעת הסדרי תנועה בדרכים ואיסור או הגבלת השימוש בהן.