הצעת חוק של חברי הכנסת                   נחמן שי 

                                                     שלי יחימוביץ'

                                                      אורי אורבך

                                                      יריב לוין

                                                    רונית תירוש                

                                                           פ/1978/18                              

הצעת חוק המקרקעין (תיקון – הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לזרים), התש"ע–2010

 

הוספת פרק ב1

  1.  

בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 10 יבוא:

 

 

"פרק ב1: העברת זכויות במקרקעין פרטיים לזרים

 

 

הגדרות

10א.

בפרק זה –

 

 

 

 

 

 

"זכויות במקרקעין" – בעלות או שכירות לתקופה העולה על חמש שנים או שיש עמה ברירה להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שנים; לרבות, זכות על פי התחייבות להקנות בעלות או שכירות לתקופה כאמור ברישה;

 

 

 

 

 

 

"זר" –

 

 

 

 

 

 

 

(1)       יחיד שאינו אחד מאלה:

 

 

 

 

 

 

 

 

(א)      אזרח ישראל או תושב ישראל;

 

 

 

 

 

 

 

 

(ב)       עולה כמשמעותו בחוק השבות התש"י–1950[2] (להלן – חוק השבות), העומד בדרישות סעיף 2 לחוק האזרחות, התשי"ב–1952[3];

 

 

 

 

 

 

 

 

(ג)       זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, שקיבל במקומה אשרה ורשיון לישיבת ארעי כעולה בכוח לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952[4];

 

 

 

 

 

 

 

(2)       תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד שאינו אחד מאלה המנויים בפסקה (1) או בידי יותר מיחיד אחד כאמור;

 

 

 

 

 

 

 

(3)       מי שפועל בשביל יחיד או תאגיד כאמור בפסקות (1) ו-(2);

 

 

 

 

 

 

"מקרקעי ציבור" – כהגדרתם בסעיף 107;

 

 

 

 

 

 

"שליטה" – החזקה, במישרין או בעקיפין, על ידי אדם או תאגיד אחד או על ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד – ב-50% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא של התאגיד או במחצית או יותר מכוח ההצבעה שבתאגיד או בזכות למנות, במישרין או בעקיפין, מחצית או יותר מהמנהלים של התאגיד.

 

 

הקניית זכויות במקרקעין לזרים

10ב.

לא יעביר אדם לזר זכויות במקרקעין שאינם מקרקעי ציבור, לרבות בדרך של העברה בירושה או במתנה, אלא לאחר קבלת אישור בכתב משר הבינוי והשיכון; שר הבינוי והשיכון ייתן אישור בכתב כאמור לאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ.".

תיקון סעיף 168

2.

בסעיף 168 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (7) יבוא:

 

 

"דרך הגשת בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות במקרקעין לזרים והוראות לעניין המועדים למתן מענה לבקשה.".

 דברי הסבר

רובן המכריע של הקרקעות במדינת ישראל נוהל על ידי מנהל מקרקעי ישראל ללא קבלת זכות בעלות אלא חכירה בלבד, ואילו הבעלות על הקרקע נשארה בידי מדינת ישראל, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. על פי תיקון מס' 7 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, המכונה "הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל", שהתקבל בכנסת השמונה עשרה, יופרטו קרקעות רבות ויועברו לבעלות פרטית מלאה. קיים חשש כי קרקעות המדינה יועברו לגורמים זרים ובכללם לגורמים עוינים.

על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל לא יועברו זכויות במקרקעין ולא יסכים המינהל להעברת זכויות במקרקעין לזרים, אלא לאחר קבלת אישור יושב ראש המועצה שהוא שר הבינוי והשיכון, ולאחר קבלת חוות דעת של ועדת משנה.

הואיל ועל פי הרפורמה המינהל יוצא מהתמונה, ולמעשה בכל אותן קרקעות שיועברו לבעלות פרטית לא יהיה כל צורך באישור המינהל או הרשות החדשה שתקום בכדי להעביר זכויות, הרי שההחלטה מתרוקנת מתוכן ונוצרת פרצה אשר עלולה להיות מנוצלת על ידי גורמים זרים, ובכללם גורמים עוינים, להשתלטות על קרקעות המדינה, ללא כל יכולת של המדינה או של גוף מטעמה למנוע זאת.

אשר על כן מוצע לעגן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1148, בשינויים המחויבים, בחקיקה ראשית, ולקבוע כי לא יועברו זכויות במקרקעין לזרים, אלא לאחר קבלת אישור שר הבינוי והשיכון, לאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ. דרישת ההתייעצות עם שר הביטחון נובעת מההשלכות הביטחוניות שעשויות להיות להשתלטות של גורמים זרים על קרקעות המדינה, וההתייעצות עם שר החוץ נועדה להבטיח את השמירה על האינטרסים של יחסי החוץ של מדינת ישראל בכל הקשור להעברת קרקעות המדינה לידי זרים.

עוד מוצע להסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות לצורך ביצוע החוק, בהן יקבעו, בין היתר, דרך הגשת הבקשה לקבלת אישור למכירת מקרקעין לזרים, וכן המועד למתן מענה לבקשה.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בטבת התש"ע – 11.1.10

 

 

 


[1] ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

[2] ס"ח התש"י, עמ' 159.

[3] ס"ח התשי"ב, עמ' 152.

[4] ס"ח התשי"ב, עמ' 354.