הצעת חוק של  חברי הכנסת                  אורי  אריאל

אורי אורבך

זאב אלקין

ציפי חוטובלי

דוד רותם

אריה אלדד

מיכאל בן-ארי

יעקב כץ

יואל חסון

נסים זאב

ציון פיניאן

יריב לוין

דני דנון

הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופועלו), התש"ע-2010

פרק א': מטרות החוק ויישומן

מטרות

1.

מטרותיו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני-דתי.

יישום המטרות

2.

מטרותיו של חוק זה ייושמו בדרך של קיום יום הרב אברהם יצחק הכהן קוק ופעילויות חינוכיות-ערכיות במוסדות המדינה, בצה"ל ובבתי הספר, מתן מלגות לתלמידים ומתן תמיכות למוסדות ציבור, הפועלים להגשמת מטרות חוק זה, לרבות באמצעות קיום פעילות במרכז הרב קוק בירושלים, הכל לפי הוראות חוק זה.

פרק ב': המועצה הציבורית

מועצה ציבורית

3.

(א)

הממשלה תמנה מועצה ציבורית להנצחת זכרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק (בחוק זה – המועצה הציבורית); המועצה תהיה בת עשרים ואחד חברים, ואלה הם:

(1)

שבעה חברים עובדי המדינה נציגי הממשלה, וביניהם שני עובדי משרד ראש הממשלה ועובד מדינה נוסף, על פי המלצת ראש הממשלה, שני עובדי משרד הבטחון על פי המלצת שר הביטחון ושני עובדי משרד החינוך על פי המלצת שר החינוך;

(2)

חבר נציג צה"ל על פי המלצת שר הביטחון;

(3)

שני חברים נציגי ההסתדרות הציונית העולמית בהסכמת ההסתדרות הציונית העולמית;

(4)

אחד עשר חברים, נציגי ציבור שאינם עובדי המדינה, וביניהם שני נציגי מרכז הרב קוק, שאחד מהם יהיה איש אקדמיה, שני נציגי מכללות להוראה ששניהם יהיו אנשי אקדמיה, שני נציגי הרבנות הראשית שאחד מהם יהיה איש אקדמיה, שני נציגי ישיבות ההסדר שאחד מהם יהיה איש אקדמיה, נציג ישיבות תיכוניות ואולפנות, נציג תנועות הנוער הדתיות-לאומיות ונציג המשפחה.

(ב)

המועצה הציבורית תמנה, באישור ראש הממשלה, את יושב-ראש המועצה ואת ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א)(4).

תפקידי המועצה הציבורית

4.

תפקידי המועצה הציבורית –

(1)

לייעץ לראש הממשלה בכל הנוגע ליישום החוק ולביצועו, ולעקוב אחר ביצוע החוק;

(2)

להמליץ לראש הממשלה על מדיניות ויעדים לעניין הפעילות לפי חוק זה והגברתה;

(3)

לייעץ לראש הממשלה לעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[1] (בחוק זה – חוק יסודות התקציב), לשם קידום מטרותיו של חוק זה, בין היתר בעניינים אלה:

(א)

קיום פעילות במרכז הרב קוק בירושלים;

(ב)

שימור, שחזור והצגה של מוצגים ומסמכים הקשורים לחייו ולפעלו של הרב קוק;

(ג)

קיום פעולות חינוכיות-ערכיות לרבות הכנת תכניות לימודים, קיום השתלמויות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים;

(ד)

קיום ארועים;

(ה)

פעילויות הנצחה;

(4)

להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 13(ב),      ולהגישה לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.

סדרי עבודת המועצה הציבורית

5.

(א)

המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.

(ב)

יושב-ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין היתר, בהתאם לדרישות והצעות ראש הממשלה, ההסתדרות הציונית העולמית וחברי המועצה הציבורית.

(ג)

המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

הוצאות וגמול

6.

חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך יהיו זכאים להחזר הוצאות שיוציאו במילוי תפקידם כפי שיקבע ראש הממשלה, באישור שר האוצר.

תקופת כהונה, פקיעת כהונה והעברה מכהונה

7.

(א)

חבר המועצה הציבורית יתמנה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים, ולאחר הפסקה של שלוש שנים, ניתן לשוב ולמנותו ללא יותר משלוש תקופות כהונה רצופות נוספות כאמור.

(ב)

חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1)

התפטר במסירת כתב התפטרות לראש הממשלה;

(2)

חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה.

(ג)

ראש הממשלה יעביר מכהונתו חבר המועצה הציבורית שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר או כיושב ראש המועצה הציבורית.

(ד)

ראש הממשלה רשאי להעביר חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1)

נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(2)

נעדר ללא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית.

ניגוד עניינים

8.

(א)

לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו.

(ב)

חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בדיון שמקיימת המועצה, מהצבעה בישיבות שהנושא הנדון בהם העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו, ולא יטפל, במסגרת מילוי תפקידו במועצה, בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה; ואולם רשאי חבר המועצה הציבורית להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

(ג)

התברר לחבר המועצה הציבורית, כי נושא הנדון בישיבה של המועצה או שהוא הופקד על טיפולו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.

(ד)

בסעיף זה –

"ענין  אחר" – לרבות ענין של קרובו של חבר המועצה הציבורית או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית, ובן זוגו של כל אחד מהם.

תוקף פעולות

9.

קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

פרק ג':  יום הרב אברהם יצחק הכהן קוק

יום הרב אברהם יצחק הכהן קוק

10.

(א)

אחת לשנה, ביום ג' באלול, יום פטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, יקוים יום הרב קוק; ביום זה –

(1)

יתקיים טקס זכרון ממלכתי בקבר הרב קוק בהר הזיתים בירושלים;

(2)

במחנות צה"ל ובבתי הספר יוקדש זמן ללימוד פעלו וחזונו הציוני של הרב אברהם יצחק הכהן קוק;

(3)

יתקיים בירושלים כנס לזכרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק; הכנס יאורגן על ידי המועצה הציבורית; בכנס יידונו נושאים מעולם הציונות והדת ברוח חזונו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

(ב)

הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום הרב קוק במועדו או במועד סמוך.

(ג)

חל ג' באלול בשבת, יקוים יום הרב קוק ביום א' שלאחריו.

פרק ד': פעולות חינוכיות-ערכיות ומלגות

פעולות חינוכיות–ערכיות

11.

מוסדות המדינה, צה"ל ובתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום הרב קוק.

מלגות

12.

משרד החינוך יקצה מלגות לימודים במסגרת חלוקת מלגות על ידי המשרד, לצורך מחקר בנושאים הקשורים לפעלו ולחזונו הציוני-דתי של הרב קוק, לפי כללים שיקבע שר החינוך.

פרק ה':  תקציב ותמיכות

תקציב

13.

(א)

השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות תקציב המלגות לפי סעיף 12 והתקציב לתמיכה במוסדות ציבור לפי סעיף קטן (ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

(ב)

המועצה הציבורית תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א), ותגישה לראש הממשלה ולשר האוצר; ראש הממשלה ושר האוצר יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת בפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי.

(ג)

מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 3(4) שיקבע ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.

פרק ו': שונות

ביצוע ותקנות

14.

ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה הציבורית,  ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בענין סדרי עבודת המועצה הציבורית.

תיקון חוק

החברות

הממשלתיות

15.

בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975[2], בתוספת, בסופה יבוא:

"20.

המועצה הציבורית – לפי חוק הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופעלו), התשס"ו-2006."

תחילה ותחולה

16.

(א)

תחילתו של חוק זה, למעט פרק ב', בתום ארבעה חדשים מיום פרסומו.

(ב)

עד תום חודשיים מיום פרסומו של חוק זה תמנה הממשלה את המועצה הציבורית לפי סעיף 3 בפרק ב'.

(ג)

תחילתם של סעיפים 4 עד-9 בפרק ב' מיום מינוי המועצה הציבורית כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד)

סעיף 13(א) יחול החל משנת הכספים 2007 ואילך.

הוראת שעה לשנת הכספים 2007

17.

השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה מיום תחילתו ועד תום שנת הכספים 2007 תיקבע בחוק התקציב השנתי לשנת 2007, והוראות סעיף 13(ב) לא יחולו.

דברי – הסבר

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על-ידי חבר הכנסת ניסן סלומינסקי (פ/3163).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על-ידי חבר הכנסת ניסן סלומינסקי (פ/1373).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום


[1] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

[2] ס"ח התשל"ה, עמ' 132.