הצעת חוק כלי היריה (תיקון מס' 16) (הגבלת גיל), התש"ע–2009

הוספת סעיף 7א1

  1.  

בחוק כלי היריה, התש"ט–1949[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 7א יבוא:

 

 

"הגבלת גיל לאימון במטווח קליעה

7א1.

(א)      בסעיף זה-  

 

 

 

 

 

 

"אימון" – לרבות אימון ללא ירי;

 

 

 

 

 

 

"מאמן", "מדריך ספורט", "אגודת ספורט", התאחדות", "איגוד" – כמשמעותם בחוק הספורט התשמ"ח-1988[2];

 

 

 

 

 

 

"מועמד לרישום" –  מי שמנהל ספורט אישר לו לבצע שני אימוני התנסות לשם בחינת מועמדותו לרישום כספורטאי בהתאחדות או באיגוד לענין ענף ספורט הקליעה;

 

 

 

 

 

 

"מנהל ספורט" – מנהל אגודת ספורט או מנהל מועדון ספורט או מדריך או מאמן מוסמך בענף הקליעה שמנהל אגודה או מועדון כאמור הסמיכו לכך.

 

 

 

 

 

 

(ב)       מנהל מטווח קליעה לא יתיר ולא יאפשר לאדם להפעיל כלי יריה או להתאמן בכלי יריה במטווח שבניהולו, אלא בהתקיים באותו אדם  אחד מאלה ואותו אדם המציא למנהל מטווח הקליעה אישור על התקיימותם:

 

 

 

 

 

 

 

(1)       מלאו לו 18 שנים;

 

 

 

 

 

 

 

(2)       מלאו לו 16 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים, ובלבד שניתנה לכך הסכמה בכתב של הורהו או של אפוטרופסו, בסוגי מקרים שיקבע שר הפנים לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים;

 

 

 

 

 

 

 

(3)       מלאו לו 14 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים, ובלבד שהוא נמנה עם יחידת אימון כאמור בסעיף 5ב(ב)(1) ובמסגרת אימון של יחידה כאמור.

 

 

 

 

 

 

 

(4)       מלאו לו 12 שנים והוא ספורטאי רשום בהתאחדות או באיגוד לענין ענף ספורט הקליעה או שהוא מועמד לרישום כאמור ובלבד שמועמד כאמור לא יבצע יותר משני אימוני התנסות; שר התרבות והספורט רשאי, לאחר קבלת המלצה מאת ראש התאחדות או איגוד ספורט בענף הקליעה, להתיר, בהיתר חתום בידו, לספורטאי או למועמד לרישום כאמור, שטרם מלאו לו 12 שנים, להפעיל כלי יריה או להתאמן בכלי יריה במטווח קליעה.

 

 

 

 

 

 

(ג)       מנהל מטווח קליעה רשאי לדרוש מאדם המבקש להתאמן בכלי יריה או להפעיל כלי יריה במטווח להציג בפניו תעודה מזהה שבה ניתן לוודא את גילו.

 

 

 

 

 

 

(ד)       במטווח קליעה תוצג, במקום בולט, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג).

 

 

 

 

 

 

(ה)      ביצוע הוראות סעיף זה הוא תנאי ברישיון למטווח קליעה."

הוספת סעיף 11ג

2.

אחרי סעיף 11ב לחוק העיקרי יבוא:

 

 

"הגבלת גיל למתן רישיונות לכלי יריה

11ג.

(א)      לא יינתן רישיון לפי סעיפים 4, 5, 10ג(ג) או 10ד, או רישיון מיוחד לפי סעיפים 9, 10, 10א או 10ג(א), או תעודת הרשאה לפי סעיפים 9, 10, 10א או 10ג(ב) לאדם שטרם מלאו לו 21 שנים.

 

 

 

 

 

 

(ב)       על אף האמור בסעיף קטן (א) שר הפנים רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע סוגי מקרים או נסיבות שבהן תהא הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישוי כאמור בסעיף קטן (א) לאדם שמלאו לו 18 שנים אך טרם מלאו לו 21 שנים.

 

 

 

 

 

 

(ג)       אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 12 ובלבד שלא יינתן רישיון למי שגילו נמוך מהגיל שנקבע לפי סעיף זה."

תיקון סעיף 21

3.

בסעיף 21(ב1)(1) לחוק העיקרי, במקום "לרבות בחינות מקצועיות" יבוא "לרבות הגבלת גיל ובחינות מקצועיות".

תחילה

4.

תחילתו של חוק זה ביום כב' באלול התש"ע (1 בספטמבר 2010).