הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של  חברי הכנסת                  שי חרמש 

                                                            אורי אורבך

                                                           פ/2072/18                              

הצעת חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה) (תיקון – ספירת קולות במרוכז), התש"ע–2010

הוספת סעיף 2א

1.

בחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח–1988[1], אחרי סעיף 2 יבוא:

 

 

"ספירת קולות

2א.

(א)      ספירת מעטפות ההצבעה, טרם פתיחתן, תיערך במקומות בכל אזור שבהם יוצבו הקלפיות ביום הבחירות (להלן – מקום קלפי), בידי ועדת הקלפי, מיד אחרי גמר ההצבעה ותימשך ללא הפסקה עד השלמתה.

 

 

 

 

 

 

(ב)       מעטפות ההצבעה יועברו מכל מקום קלפי למקום אחד, אותו תבחר ועדת הבחירות המרכזית, בו ירוכזו כל מעטפות הצבעה (להלן – המקום המרוכז).

 

 

 

 

 

 

(ג)       ספירת קולות המצביעים תיעשה במקום המרוכז, מיד אחרי העברת כל מעטפות ההצבעה אליו, ותימשך ללא הפסקה עד השלמתה."

 

דברי הסבר

בחירות למועצות אזוריות שונות מהותית מבחירות לרשות מקומית אחת, הן מכיוון שמדובר בישובים אוטונומיים והן כי המתמודדים מייצגים באופן מהותי ישוב מסוים בתוך מקבץ הישובים. כיום, עם סיום ההצבעה למועצות האזוריות, ספירת הקולות נעשית על ידי ועדת הקלפי בכל מקום קלפי. מצב זה מאפשר לראש המועצה הנבחר לדעת באילו קלפיות זכה לאחוזי תמיכה גבוהים ובאילו לנמוכים. בכך נוצרת מחויבות גדולה יותר של ראש המועצה הנבחר לישובים מסוימים בתוך המועצה וניכור ליישובים אחרים.

הצעת החוק נועדה למנוע מדיניות של איפה ואיפה ועקירה מהשורש תופעות של נקמנות ואי שוויון. הצעת החוק נועדה להבטיח מחד, בחירות כשרות ומפוקחות ומאידך הגנה על מיעוט המצביעים בתוך המועצה האזורית.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד בשבט התש"ע – 8.2.10

 


[1] ס"ח התשמ"ח, עמ' 213.