הכנסת השמונה-עשרה

 

הצעת חוק של  חברי הכנסת                  אריה אלדד 

                                                            דני דנון

                                                            ציפי חוטובלי

                                                            אורי אורבך

                                                            יריב לוין

                                                            יעקב כץ

                                                            מיכאל בן-ארי

                                                            נסים זאב

                                                            משה (מוץ) מטלון

                                                            חיים אמסלם

                                                            זבולון אורלב

                                                            דוד רותם                                             

                                                           פ/1955/18                              

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – החלת החוק על אזור יהודה ושומרון), התש"ע–2010

 

הוספת סעיף 279א

  1.  

בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה–1965[1], אחרי סעיף 279 יבוא:

 

 

"תחולה באזור

279א.

מפקד באזור יורה על החלת הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים, באזור; לענין סעיף זה, "אזור" ו"מפקד" – כהגדרתם בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות–שעת–חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007[2]."

 

דברי הסבר

 

מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון עומד זה שנים רבות בפני ניסיונות של ממשלות ישראל למנוע את התרחבותו עד כדי חיסולו. בניגוד לכללי הבניה ברחבי הארץ, כל בניה או הרחבה ביהודה ושומרון דורשת את אישורו של שר הביטחון, שחותם על פי שיקוליו ולא על פי קריטריונים ברורים. מצב זה הביא אותנו לאחרונה לכך ששר הביטחון מונע כל סוג של בניה ביהודה ושומרון, גם אם היא לצורך הגידול הטבעי. צווי ההקפאה שהוצאו לאחרונה הביאו למצב אבסורדי בו מונעים פקחים מטעמו של שר הביטחון בניה שאושרה כחוק.

 

 

אכיפת הצווים נעשית לרוב על ידי חיילי צה"ל, שאינם מיועדים למשימות אלו, וזאת בניגוד לאכיפת חוק בכל המדינה הנעשית על ידי המשטרה בלבד.

הצעת החוק קובעת כי חוקי התכנון והבניה, לרבות אכיפתם, יחולו על יהודה ושומרון, כפי שהם חלים על שאר חלקי מדינת ישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בטבת התש"ע – 11.1.10

 


[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

[2] ס"ח התשס"ז, עמ' 364.