חוק כלי היריה (תיקון מס' 16 ), התש"ע– 2010

 

1. ב חוק כלי היריה, התש"ט– 1949 הוספת סעיף 7א 1

 

1

 

(להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 7א

יבוא:

"הגבלת גיל לאימון

במטווח קליעה

7א 1. (א) בסעיף זה –

"אימון" – לרבות אימון ללא ירי;

"אגודת ספורט", "איגוד", "התאחדות", "מאמן",

"מדריך ספורט", "מועדון ספורט"

ו-"תעודת הסמכה", לעניין ענף ספורט

הקליעה – כמשמעותם בחוק הספורט,

; התשמ"ח–

"מועמד לרישום" – מי שמנהל ספורט אישר לו

לבצע שני אימוני התנסות לשם בחינת

מועמדותו לרישום כספורטאי בהתאחדות

או באיגוד לעניין ענף ספורט הקליעה;

לעניין זה, "מנהל ספורט" – מנהל אגודת

ספורט, מנהל מועדון ספורט, או מאמן או

מדריך ספורט שיש בידו תעודת הסמכה,

שמנהל אגודת ספורט או מנהל מועדון

ספורט הסמיכו לכך, והכל בענף ספורט

הקליעה.

(ב) מנהל מטווח קליעה לא יתיר ולא יאפשר

לאדם להפעיל כלי יריה או להתאמן בכלי יריה

במטווח שבניהולו, אלא אם כן מתקיים באותו

אדם תנאי מהתנאים האמורים בפסקאות ( 1) עד

5) שלהלן, והוא המציא למנהל מטווח הקליעה )

מסמך או הסכמה כאמור בסעיף קטן (ג):

21988

 

.

.

1 ס"ח התש"ט, עמ' 143 ; התשס"ח, עמ' 2442 ס"ח התשמ"ח, עמ' 122

 

– 1 –

 

1) מלאו לו 18 שנים; )

2) מלאו לו 16 שנים אך טרם מלאו לו )

18 שנים, בסוגי פעילויות שקבע שר הפנים

לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים;

3) מלאו לו 14 שנים אך טרם מלאו לו )

18 שנים והוא נמנה עם יחידת אימון

כאמור בסעיף 5ב(ב)( 1) ובמסגרת אימון של

יחידה כאמור;

4) מלאו לו 12 שנים אך טרם מלאו לו )

18 שנים והוא ספורטאי רשום בהתאחדות

או באיגוד לעניין ענף ספורט הקליעה או

שהוא מועמד לרישום כאמור, ובלבד

שמועמד כאמור לא יבצע יותר משני אימוני

התנסות;

5) מלאו לו 10 שנים אך טרם מלאו לו )

12 שנים והוא ספורטאי רשום או שהוא

מועמד לרישום, כאמור בפסקה ( 4), ושר

התרבות והספורט או המנהל הכללי של

משרדו, התיר לו, בהיתר חתום בידו, לאחר

שקיבל המלצה מאת ראש התאחדות או

ראש איגוד לעניין ענף ספורט הקליעה,

להפעיל כלי יריה או להתאמן בכלי יריה

במטווח קליעה, ובלבד שמועמד כאמור לא

יבצע יותר משני אימוני התנסות.

(ג) אדם המבקש להפעיל כלי יריה או להתאמן

בכלי יריה במטווח קליעה ימציא למנהל מטווח

הקליעה מסמך המעיד על קיום תנאי מהתנאים

האמורים בפסקאות ( 1) עד ( 5) שבסעיף קטן (ב),

ולעניין האמור בפסקאות ( 2) עד ( 5) שבאותו סעיף

קטן – גם הסכמה בכתב של הורהו או של

אפוטרופסו להפעלת כלי היריה או לאימון בכלי

היריה במטווח הקליעה על ידיו.

 

– 2 –

 

(ד) מנהל מטווח קליעה רשאי לדרוש מאדם

המבקש להפעיל כלי יריה או להתאמן בכלי יריה

במטווח הקליעה שבניהולו להציג בפניו תעודה

מזהה שבה ניתן לוודא את גילו.

(ה) במטווח קליעה תוצג, במקום בולט, הודעה

המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד).

(ו) ביצוע הוראות סעיף זה הוא תנאי ברישיון

למטווח קליעה."

הוספת סעיף 11 ג 2. אחרי סעיף 11 ב לחוק העיקרי יבוא:

"הגבלת גיל למתן

רישיונות לכלי יריה

11 ג. (א) לא יינתן רישיון או רישיון מיוחד או תעודת

הרשאה לפי חוק זה לאדם שטרם מלאו לו 21

שנים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר הפנים

רשאי, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים

ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,

לקבוע סוגי פעילויות או נסיבות שבהן תהא

הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישוי כאמור

בסעיף קטן (א) לאדם שמלאו לו 18 שנים אך טרם

מלאו לו 21 שנים.

(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות

סעיף 12 , ובלבד שלא יינתן רישוי כאמור בסעיף

קטן (א) למי שלא הגיע לגיל שנקבע לפי סעיף זה."

1) לחוק העיקרי, במקום "לרבות בחינות מקצועיות" יבוא )( 3. בסעיף 21 (ב 1 תיקון סעיף 21

"לרבות הגבלת גיל ובחינות מקצועיות".

.( תחילה 4. תחילתו של חוק זה ביום כ"ב באלול התש"ע ( 1 בספטמבר 2010