הכנסת השמונה-עשרה

 

הצעת חוק של  חברי הכנסת                  פניה קירשנבאום 

                                                            אורי אורבך

                                                            משה (מוץ) מטלון

                                                            רוברט אילטוב

                                                            זבולון אורלב

                                                            אנסטסיה מיכאלי

                                                            ציון פיניאן

                                                            חמד עמאר

                                                            דוד רותם

                                                            כרמל שאמה

                                                            ליה שמטוב                                          

                                                           פ/2199/18                              

הצעת חוק תגמול למאבטח הנפגע בהצלת חיי הזולת, התש"ע–2010

 

הגדרות

1.

בחוק זה –

 

 

"מאבטח" – אדם המועסק בחברה שניתן לה רשיון לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב–1972[1].

 

 

"נכות" – איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה;

דין מאבטח שהרג בפעולת הצלה

2.

מאבטח שבזמן ביצוע תפקידו נהרג, עקב הצלה או ניסיון להצלת חיי אדם (בחוק זה – פעולת הצלה),  יראו אותו לכל דבר ועניין כחייל שנספה במערכה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950[2], הוראות החוק האמור יחולו בשינויים המחוייבים, ובני משפחתו של המאבטח  יהיו זכאים לתגמול.

דין מאבטח שנפגע בפעולת הצלה

3.

מאבטח שבזמן ביצוע תפקידו לקה בנכות עקב  פעולת הצלה, יראו אותו לכל דבר ועניין כנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב][3], יהיה זכאי לתגמול והוראות החוק האמור יחולו עליו בשינויים המחויבים.

הגדרת הנסיבות

4.

שר הביטחון יקבע, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, את הנסיבות שבהן יראו פעולה כפעולת הצלה לעניין סעיף 3.

ביצוע

5.

שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

 

דברי הסבר

המציאות הקשה מחייבת את המדינה להכיר וליצור פתרון למאבטחים שבעבודתם מסכלים או מקטינים את פגיעת הטרור. המטרה היא להקנות למאבטחים שנפגעו או נהרגו במילוי תפקידם מול הטרור זכויות ראויות.

המאבטחים הפכו למעגל האחרון באבטחת התושבים ולחלק משמעותי מפעולת המניעה והביטחון. העובדים באבטחה הם בדרך כלל צעירים, מבוגרים או עולים חדשים, שעושים את העבודה הנאמנה והמסוכנת למרות המשכורות הנמוכות והעבודה הקשה.

המאבטחים לא נקלעו במקרה לסיטואציה של טרור הם שם כדי למנוע ובגופם הם אכן מגינים ומוכיחים פעם אחר פעם שהם מונעים או מקטינים הנזק.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת מתן וילנאי (פ/968).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ (פ/3500/17) ועל ידי חבר הכנסת זאב אלקין (פ/3705/17).

 

 

 

 

 

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באדר התש"ע – 8.3.10

 


[1] ס"ח התשל"ב, עמ' 90.

[2] ס"ח התש"י, עמ' 162.

[3] ס"ח התשי"ט, עמ' 276.