הצעת חוק הספורט (תיקון – ביטוח קטינים), התש"ע–2010

תיקון סעיף 7

בחוק הספורט, התשמ"ח– 1988[1], בסעיף 7, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א)    אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד או כל אדם, גוף, גורם או מי מטעמם העוסק בהדרכת ספורט של קטינים, יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט או בפעילויות ספורט המאורגנות על ידם או מטעמם.

דברי הסבר

חוק הספורט בנוסחו כיום, קובע כי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד, כהגדרתם בחוק, חייבים לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם. חובה זו אינה חלה על גוף שאינו מאוגד באחת מן ההתאגדויות המפורטות לעיל.

קטינים רבים מתאמנים ומתעמלים בקבוצות ספורט או מסגרות ספורט שאינן מאוגדות כאמור. כך לדוגמא, קבוצות כדורסל עירוניות, שאינן מאוגדות כאגודות ספורט. לגביהן, אין חובה בחוק לבטח את הקטינים המתאמנים במסגרתם.

פעמים רבות ההורים כלל אינם נותנים דעתם לסוגיה או שאינם מודעים לכך שהילדים אינם מבוטחים בביטוח, כל זאת כמובן עד שהקטין נפצע ונדרש לתשלומי הביטוח.

מוצע על כן כי כל אדם, גוף או גורם או מי מטעמם העוסקים בהדרכת ספורט של קטינים או באימון ספורט של קטינים, יהיה חייב בהמצאת תעודת ביטח עבור הספורטאים אותם הוא מאמן.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באדר התש"ע – 15.3.10


[1] ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.