הצעת חוק של  חברי הכנסת                  איתן כבל 

                                                            רוני בר-און

                                                            אורי אורבך

                                                            חיים אורון

                                                            מירי רגב

                                                            אורית זוארץ

                                                            ניצן הורוביץ

                                                            אנסטסיה מיכאלי

                                                                                   

                                                           פ/2343/18                              

 

הצעת חוק מענק פטירה חובה, התש"ע–2010

 

 

פרק א': הגדרות

הגדרות

  1. ב

בחוק זה –

 

 

"זכאי" –  מענק המשולם לבן זוגו של נפטר בעת מותו או לקטין שהנפטר היה אפוטרופוסו היחיד בעת מותו;

 

 

"השר" – שר הרווחה והשירותים החברתיים.

 

 

פרק ב': קבלת מענק פטירה

זכאות לקבלת מענק פטירה

  1. נ

נפטר אדם, ישולם לזכאי מענק פטירה לפי חוק זה.

שלילת כפל מענקים

  1. ק

זכאי אדם למענק פטירה על פי כל חוק, לא יזכה למענק פטירה לפי הוראות חוק זה.

גובה המענק

  1.  

השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את גובה מענק הפטירה.

תחילה

  1. ת

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

 

דברי הסבר

     חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1] קובע כללים לקבלת מענק פטירה. לפי הוראות חוק זה, ישולם מענק פטירה רק בגין נפטר שקיבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי לפני פטירתו.

הוראות החוק מונעות מבני ומבנות זוג או מקטינים שהנפטר היה האפוטרופוס היחיד שלהם בעת מותו לקבל את מענק הפטירה במקרים בהם הנפטר לא קיבל קצבה ביום מותו, בעיקר באם מדובר באדם שמת מוות טבעי, בהיותו עובד ופעיל.

מוצע לקבוע כי ככל שהנ"ל לא עמדו בקריטריונים לקבלת מענק פטירה לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי או הוראות חוק אחר, יזכו לקבלת מענק הפטירה אשר ישמשם לכיסוי הוצאות הנגרמות בגין פטירתו. מדובר בסכומים ניכרים המהווים עול נוסף על המשפחה, באחד הרגעים הקשים ביותר שלה.

 

 

 

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בניסן התש"ע – 17.3.10

 

 

 


[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.