הצעות חוק

הצעת חוק שירות בני ישיבות הסדר וישיבות גבוהות ציוניות

לאחרונה קבע בית המשפט העליון כי חוק דחיית שירות לבני ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב–2002 ("חוק טל"), אשר נחקק לפני כעשור כהוראת שעה, אינו חוקתי וזאת בשל פגיעתו החמורה בשוויון. החוק עתיד שלא להתחדש והמנגנון החוקי שהסדיר את הפטור לבני ישיבות שתורתם אומנותם עתיד לעבור שינויים במסגרת חוק חדש אשר יקבע קריטריונים חדשים לדחיית השירות צבאי. הצעת החוק מעגנת את שירותם הסדיר של בני ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות הציוניות, שתלמידיהם מתגייסים באחוז גיוס גבוה ביותר, ומבקשת להעניק למפעל מבורך זה את התשתית המשפטית לה הוא זקוק על מנת להמשיך ולהתקיים.

המשך...

הצעת חוק פגיעה בכבוד המנון המדינה

הצעת החוק מבקשת לתקן לאקונה זו שנוצרה במסגרת החוק ולחזק את מעמדו של המנון המדינה כך שיושווה למעמדם של דגל המדינה וסמלה. בימים אלה בהם לא תמיד נשמר כבודו של המנון המדינה ולעיתים אף מבוזה, חשוב להגן עליו מפני כל המבקשים לפגוע בו. אישורה של הצעת החוק יהווה הצהרה קבל עם ועדה כי המנון המדינה מבטא את ריבונותו של עם ישראל בארצו ממש כמו דגל המדינה וסמלה.

המשך...

הצעת חוק למניעת הטרדה מגדרית

הטרדת אדם בשל מינו גם כשהטרדה זו אינה מתייחסת למינו, מיניותו או נטייתו המינית היא תופעה פסולה, פוגעת בשלום הציבור והרסנית מבחינה חברתית. החוק למניעת הטרדה מינית מתמודד בין השאר עם יחס משפיל ומבזה ביחס לאדם ככל שהדבר נוגע למינו, מיניותו או נטייתו המינית, אולם החוק אינו מתייחס להערות מבזות ומשפילות הבאות על רקע מגדרי ושאינן מתייחסות להקשר מיני כלשהו. הצורך בחקיקה זו כפול. מצד אחד, אין לבלבל בינה לבין הטרדה מינית. ומצד שני, על המחוקק לתת דעתו לסוגיית הדרת הנשים ולקבוע כי התייחסות מבזה או משפילה לאדם ובעיקר כשזו מופנית כלפי נשים – אסורה על פי חוק, גם כשזו אינה נושאת אופי מיני, אלא באה על רקע מגדרי בלבד. 

המשך...

הצעת חוק סימון מוצרים העלולים להכיל חומרים בשיעור מזערי

תופעת אזהרות השווא על מוצרים תופסת תאוצה בעת האחרונה, ויצרנים רבים מעדיפים שלא ליטול סיכון ולסמן מוצרים רבים באזהרות מסוג "עלול להכיל". סימון שכזה יש בו לכאורה כדי להסיר מעל היצרן אחריות במקרה וצרכן שהוא בעל רגישות מסוימת יפגע כתוצאה מאכילה של המוצר במידה וזה אכן מכיל כמות מזערית מהחומר אליו הוא רגיש.

מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מצביעים בצורה ברורה על כך שברוב מוחלט וברור של המקרים מדובר באזהרות שווא ולא רק באזהרות יתר. אזהרות אלו מצמצמות את מגוון המזונות שצרכנים אלרגיים יכולים לצרוך, למרות שברבים מהמקרים מדובר, כאמור, בהרתעה שאין לה כל סיבה.

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי יותקנו תקנות אשר יתמרצו את היצרנים להעביר את המוצרים שיוצאים ממפעליהם בדיקה דקדקנית יותר ולא יתחבאו מאחורי ניסוח שיש בו עמימות, ממנה גורפים היצרנים רווח נאה אך בה בשעה פוגעים ללא סיבה באנשים שיש להם תגובה אלרגית.

 

המשך...

הצעת חוק חובת שקיפות במוסדות חינוך הנהנים מתשלומי הורים

מדי שנה משלמים אלפי הורים סכומים גבוהים  לבתי הספר בהם לומדים ילדיהם. מוסדות אלה המוכרים על ידי המדינה מגישים מדי שנה דוחות תקציביים לרשויות המדינה, אך אינם מחויבים בשקיפות תקציבית כלשהי כלפי הורי התלמידים שהכסף יוצא מכיסם.  הצעת החוק מבקשת לתקן את המצב הלקוי ולקבוע כי אחת לשנה יחויבו בתי הספר למסור להורים מידע בסיסי בדבר חלוקת ההוצאות הבית ספרית. בצורה זו יוכלו ההורים לקבל תמונה מלאה יותר בדבר השימוש שנעשה בכספים הנגבים מהם, עניין שיש בו אף כדי לתרום להתנהלות תקציבית יעילה יותר של בית הספר.

 

המשך...

הצעת חוק חדשה של אורי אורבך מגיעה לוועדת שרים לחקיקה: חוק הפחתת כאב בעת מתן טיפול רפואי לקטין

הצעת החוק, אשר נוסחה בסיוע המועצה לשלום הילד,  נועדה, לעגן את זכותו של הקטין לטיפול רפואי שננקטו לפניו אמצעים להפחתת הכאב הנובע ממנו. עיגונה של זכות זו תבטיח את מימושה של חובת המטפל להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי למנוע את הכאב או להפחיתו, בין אם באמצעות הרגעת הילד, הכנתו והכנת הוריו, ויצירת סביבה נוחה ונעימה לטיפול, ובין אם באמצעות סדציה, על סוגיה השונים, תוך הבטחת הכשרתם של הרופאים במחלקות ובחדרי המיון למתן אמצעים אלה.

המשך...

הצעת חוק ייצוג נשי בוועדה למינוי דיינים

תפקיד הוועדה למינוי דיינים הינו לבחור את הדיינים שיכהנו בבית הדין הרבניים האזורים ובבית הדין הרבני הגדול, ובתוך כך ישפעו השפעה עצומה על ככל אוכלוסיית מדינת ישראל שציבור הנשים מהווה לפחות 50% ממנו. הצעת חוק מבקשת לתקן את חוק הדיינים אשר מכוחו מוקמת הוועדה למינוי דיינים ולקבוע בו כי בהרכב הוועדה יינתן ייצוג של שתי נשים לכל הפחות – האחת מתוך חברי הכנסת הנבחרים והשניה מתוך נציגי לשכת עורכי הדין.

המשך...

הצעת חוק איסור קבלת תמורה על ידי רב המועצה הדתית עבור סידור קידושין

ההצעה מבקשת לאסור על כל רב, שהוא עובד מועצה דתית, לגבות תשלום עבור סידור קידושין, מבני זוג המתגוררים בתחום אחריותה של אותה מועצה בה הוא עובד, ללא קשר לשאלת תחום אחריותו המצומצם בתוך אותה מועצה. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

עברה בקריאה טרומית: הצעת חוק השירות הלאומי (תפקידי הגוף המוכר)

השירות הלאומי נועד לאפשר למי שקיבלו פטור משירות צבאי או שלא נקראו אליו, מטעמי הכרה דתית, בריאות לקויה, או השתייכות לאומית כגון הציבור הערבי, לתרום למדינה ולחברה הישראלית בדרכים אחרות. יש למדינת ישראל עניין רב בתרומת ציבור זה לחברה ולמדינה והשתלבותו בחברה האזרחית.

על מנת לעודד ולאפשר התנדבות לשירות הלאומי, יש צורך בהבטחת סביבה ומעטפת תומכת, אשר תתאים לצרכים של המתנדבים ובמיוחד להשקפת עולמם, ערכיהם ותרבותם כפי שנעשתה בעבר באמצעות ה-"גופים המוכרים".

המשך...

הצעת חוק חובת המכרזים (הרחבת חובת העדפה של תוצרת הארץ)

העדפה של תוצרת הארץ בתחום רכש הממשלתי הינה כלי כלכלי רב עוצמה, שיש בו כדי לקדם את התעשייה המקומית ואת המשק בכללותו. נוסף על כך, רכש של תוצרת הארץ מפחית את עלויות השינוע של מוצרים, דבר התורם להפחתת הפגיעה באיכות הסביבה ברמה הגלובלית והארצית כאחד.

המשך...

הצעת חוק חובת סימון אבני שפה במקומות האסורים לחנייה

בערים רבות בארץ קיימת תופעה נפסדת של אי-סימון אבני שפת המדרכה במקומות בהם החניה אסורה, ובמקומות בהם החנייה מוסדרת בתשלום. לעתים מסתפקות העיריות בסימונה של החנייה האסורה, או המוסדרת בתשלום, באמצעות הצבת תמרור במרחק ניכר ממקום החנייה, מה שיוצר בלבול רב בקרב הנהגים, שאינם שמים לב לתמרור המרוחק, דרך פעולה זו מעלה תחושה חזקה של ניסיון מכוון לגבות קנסות בדרך שאינה ישרה.  מוצע שלעירייה או מועצה מקומית יהיה מותר לאסור חניה במקום מסוים בתחומה, רק אם אבני השפה של המדרכה באותו מקום סומנו לסירוגין בצבע אדום, ולקבוע הסדר חניה בתשלום בתחומה, רק אם אבני השפה של המדרכה באותה חניה מסומנת לסירוגין בצבע כחול.

המשך...

הצעת חוק חדשה: חובת סימון אחוזי השומן על מוצרים

מוצע כי יצרני מזון ארוז יחויבו לסמן את אחוז השומנים בצמוד לשם המוצר בצורה ברורה ובולטת לעין, בדומה לאופן הצגתו על אריזות של מוצרי חלב. סימון אחוז השומנים בצמוד לשם המוצר יעודד את היצרנים להוריד את כמות השומנים במוצריהם וייתן בידי הצרכן את הכלים לדאוג לבריאותו. הצעת החוק תעלה את רמת המודעות הציבורית לסכנה שבמוצרי מזון עם אחוז שומנים גבוה ותהווה צעד משמעותי במלחמה במגפת השמנת היתר בישראל.

המשך...

הצעת חוק איסור הפליה מחמת מקום מגורים

לאחרונה הסתבר כי קיימת תופעה של הפליה על בסיס מקום מגורים. גופים שונים שעיסוקם בהספקת מוצר או שירותים ציבוריים מפלים קבוצות רחבות באוכלוסיה בהספקת המוצר או השירות הציבורי על בסיס מקום מגוריהם. לעתים השירותים או המוצרים כלל אינם מסופקים לאותן אוכלוסיות, ולעתים השירותים והמוצרים מסופקים למתגוררים באזורים אלה, אלא שדרישת התשלום עבורם גבוהה מזו הרגילה. הצעת החוק מבקשת לתקן מצב זה ומוסיפה לרשימת השיקולים האסורים באספקת מוצר או שירות ציבורי, את מקום מגוריו של אדם וקובעת מבחן פשוט על מנת להבחין בקיומה של אפליה על בסיס מקום מגורים – מבחן המרחק הדומה.

המשך...

הצעת חוק שירות עבודה בשעת חירום (תיקון מעמד מגויס שנספה)

לצד מחויבותה של מדינת ישראל לחייליה ולמשפחות הנופלים בקרב, היא מחויבת גם לאזרחים המשמרים את מערך תשתיותיה הלאומיות בעת מלחמה או שעת חירום קשה אחרת, וצריכה לבוא לידי ביטוי גם ביחס לבני משפחתו של מגויס אזרחי גם בשעה שנהרג חס וחלילה בשעת חירום. הצעת החוק מתקנת את הלקונה הקיימת בחוק כאשר מצד אחד מוטלת על סוג מסויים של מתגייסים חובת שירות על פי צו בדומה מאוד לחייל מילואים ומצד שני אין המדינה מכירה באסון הנורא במקרה של מותו של מגויס שכזה ואין היא רואה אותו בצורה דומה למגויס על פי צו צבאי שנפל.

המשך...

הצעת חוק הביטוח הלאומי – גמלת אבל לעצמאים

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי גם עצמאים יקבלו תשלום בגין ימי האבל על מות קרוביהם שבהם לא עבדו. מצ"ב נוסח הצעה:

המשך...

הצעת חוק הרחבת חובת העדפה של תוצרת הארץ במכרזים של גופים ציבוריים

העדפה של תוצרת הארץ בתחום הרכש הממשלתי הינה כלי כלכלי רב עוצמה, שיש בו כדי לקדם את התעשייה המקומית ואת המשק בכללותו. הצעת החוק מבקשת להרחיב את החובה החלה על גופים ציבוריים להעדיף את תוצרת הארץ,ולהעניק בין השאר קדימות לא רק לרכש טובין אלא גם לרכישת עבודה או שירותים. לקריאת הנוסח המלא של הצעת החוק:

המשך...

מתוך NRG מעריב: "חוק חדש יחייב את יצרני המזון לסמן על כל מוצר את כמות הסוכר. בטוח שאתם רוצים לדעת כמה סוכר יש בחטיף שקניתם לילד?"

אורי אורבך, שבדרך מהעיתון לכנסת לא איבד דבר מחדות לשונו, אומר שהוא חותר למדינה רחבה עם תושבים צרים. צעד לעבר הגשמת החזון נרשם השבוע במליאה, כשאורבך ועמיתו ח"כ יעקב כץ העבירו בקריאה שנייה ושלישית חוק שיחייב את יצרני המזון לסמן בבירור על גבי כל מוצר את כמות הסוכר שהוא מכיל. אורבך סיכם באמצעות פאנץ' נוסף: "צעד קטן לתעשיינים, צעד גדול לבריאות".

המשך...

אושרה הצעת חוק של ח"כ אורי אורבך שתחייב סימון כמות הסוכר על המזון

משמעות ההצעה: יצרני המזון יחויבו לסמן על האריזה לא רק תכולת הפחמימות, אלא גם את כמות הסוכר. ח"כ אורי אורבך אמר בתגובה: "זהו צעד קטן לתעשיינים, אך צעד גדול לבריאות. נמשיך במאבק בתופעת ההשמנה ובספיחייה".

המשך...

עברה פה אחד בקריאה טרומית הצעת החוק של ח"כ אורבך המבקשת להתאים את שטרי הכסף והמעות לאוכלוסיות העיוורים

ההצעה מבקשת לקבוע כי שטרי כסף ומעות יותאו לעיוורים, באמצעות גודל שנה, מרקם שונה, או בכל דרך אחרת שתיקבע ע"י נגיד בנק ישראל ובאישור שר האוצר. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק של ח"כ אורבך המבקשת לחייב סימון סוכרים במזון

בתקנות בריאות הציבור קבועה חובה לסמן את כמות הקלוריות, החלבונים, הפחמימות, השומנים והנתרן במזון ארוז. ההצעה מבקשת לקבוע כי יותקנו תקנות אשר יחייבו גם פירוט של הסוכרים במזון ארוז בצורה שתאפשר לצרכנים לבחור באופן מושכל יותר את המזון אותו הם רוכשים.תוספת זו של מידע על תווית ההרכב התזונתי תעמיד בפני הצרכן מידע רחב יותר על המזון אותו הוא רוכש ולהתאימו לצרכיו התזונתיים ומגבלותיו הבריאותיות.

המשך...

הצעת חוק למניעת שימוש לרעה בהליך משפטי

הצעת חוק זו באה בשל הגידול המדאיג במספר התובענות המשפטיות המוגשות לבית המשפט במטרה להרתיע אזרחים מלממש את זכותם החוקתית לחופש הביטוי ומלהשתתף בויכוח הציבורי. במקרים רבים עלולות הבעת דעה או השמעת ביקורת ציבורית לגיטימית לגרור תביעות נזיקיות גדולות, ובכך להרתיע מהבעת עמדה בנושאים ציבוריים. מדובר בתובענות אשר תוצאתן היא יצירת אפקט מרתיע על חופש הביטוי ועל דיון ציבורי ביקורתי בשאלות פוליטיות וחברתיות.  התופעה מדאיגה במיוחד כאשר קיימים פערי כוחות בולטים בין תובעים עתירי הון והשפעה לבין נתבעים שמשאביהם מוגבלים, כמו למשל בין איל הון לעיתונאי. על פי הצעת החוק, בית המשפט יהיה רשאי למחוק על הסף תובענה אשר עלולה להרתיע מהשתתפות בשיח הציבורי, וזאת במקרים בהם סיכוייה אינם גבוהים, או במקרים בהם העניין הציבורי שבבסיס התובענה  עולה על העניין הציבורי שבבירורה.

המשך...

הצעת חוק הכרה בהדרכה בתנועות נוער כעבודה מועדפת

ההצעה מבקשת לתקן את חוק הביטוח הלאומי ולקבוע כעבודה מועדפת גם הדרכת נוער בתנועות נוער ובכך לעודד חיילים משוחררים להדריך בתנועות נוער. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק הרשות למתן שירותי השגחה על הכשרות

ההצעה מבקשת להקים רשות לאספקת שירותי השגחה על הכשרות אשר תאפשר ניהול ופיקוח ציבורי רחב על כל מערך הפיקוח על הכשרות ומבלי לפגוע בסמכות ההלכתית של הרבנים נותני תעודת ההכשר. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק מענק פטירה חובה

לפי הוראות חוק ביטוח לאומי משולם מענק פטירה רק בגין נפטר שקיבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי לפני פטירתו. הצעת החוק מבקשת להעניק מענק פטירה גם במקרים בהם הנפטר לא קיבל קצבה ביום מותו ובכך להקל על בני המשפחה של הנפטר ולסייע להם בכיסוי ההוצאות שנגרמו בגין פטירתו. מצ"ב הנוסח המלא של הצעת החוק:

המשך...

הצעת חוק: חובת ביטוח ספורטאים קטינים

הצעת החוק מבקשת לחייב כל אדם, גוף או גורם או מי מטעמם העוסקים בהדרכת ספורט של קטינים או באימון ספורט של קטינים,להמציא תעודת ביטוח עבור הספורטאים אותם הוא מאמן. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק אכיפת הסדרי ראייה

יש לאפשר המשך מעורבות מלאה וסדירה של שני ההורים בחיי ילדיהם גם לאחר פירוק התא המשפחתי. הצעת החוק מבקשת להקנות בידי בית המשפט סנקציות משמעותיות כדי לאפשר קיום הסדרי הראייה מבלי לפגוע בטובת הקטין, זאת מתוך הבנה כי הקטין הוא הנפגע המרכזי מהפרת הסדרי הראיה וזכיותיו הסיסיות הן אלו הנרמסות. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

הצעת חוק תגמול למאבטח הנפגע בהצלת חיי הזולת

מטרת הצעת החוק להקנות זכויות ראויות למאבטחים שנפגעו או נהרגו במילוי תפקידם מול הטרור. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק הסדרת תשלומי המים והביוב לפנימיות

ייקור עלויות השימוש במים מכביד מאוד על התנהלותם התקציבית של מוסדות החינוך הפנימייתיים המשמשים כמוסדות מגורים אך מחוייבים בתשלום לפי תעריף גבוה. ההצעה מבקשת לקבוע כי ההוראה המיטיבה עם בתי חולים, מקוואות ובתי מרחץ תחול גם על הפנימיות. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק התאמת שטרי הכסף והמעות לעיוורים

ההצעה מבקשת לקבוע כי שטרי כסף ומעות יותאמו לעיוורים, באמצעות גודל שונה, מרקם שונה, או בכל דרך אחרת שתיקבע ע"י נגיד בנק ישראל ובאישור שר האוצר. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

עברה בקריאה טרומית הצעת חוק של ח"כ אורי אורבך המבקשת לחייב סימון סוכרים ושומנים במזון

ההצעה באה להזהיר את הצרכן מפני מוצרים בעלי כמות יוצאת דופן של סוכרים פשוטים ומוצרים המכילים שומן טראנס. באמצעות תוספת קטנה אך משמעותית ביותר של מידע תזונתי על אריזת המוצר יועמד בפני הצרכן מידע רחב יותר על המזון אותו הוא רוכש. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

אושר החוק הראשון של ח"כ אורי אורבך: ילדים לא יוכלו להתאמן במטווחים

אמש הושלמה חקיקתו של חוק כלי יריה הקובע את הגיל המינימלי לאימון במטווח קליעה, לשימוש בכלי יריה ולנשיאתו. החוק החדש אוסר הפעלת כלי יריה ואימון במטווח קליעה על מי שטרם מלאו לו 18 שנים. להוראה זו נקבעו שני סייגים: האחד, מתן אפשרות למי שמלאו לו 16 שנים להתאמן או להפעיל כל יריה בהסכמת ההורה או האפוטרופוס שנתנו לכך הסכמה בכתב; השני, מתן אפשרות למי שמלאו לו 14 שנים להתאמן בכלי יריה אם הוא נמנה עם יחידת אימון. כמו כן מוצע להטיל על מנהל מטווח הקליעה לוודא כי לא יתאמן במטווח הקליעה שבניהולו מי שאינו רשאי לעשות כן על פי החוק. מצ"ב נוסח החוק:

המשך...

הצעת חוק התכנון והבניה – החלת החוק על אזור יהודה ושומרון

בניגוד לכללי הבניה ברחבי הארץ, כל בניה או הרחבה ביהודה ושומרון דורשת את אישורו של שר הביטחון, שחותם על פי שיקוליו ולא על פי קריטריונים ברורים. מצב זה הביא אותנו לאחרונה לכך ששר הביטחון מונע כל סוג של בניה ביהודה ושומרון, גם אם היא לצורך הגידול הטבעי. צווי ההקפאה שהוצאו לאחרונה הביאו למצב אבסורדי בו מונעים פקחים מטעמו של שר הביטחון בניה שאושרה כחוק.  הצעת החוק קובעת כי חוקי התכנון והבניה, לרבות אכיפתם, יחולו על יהודה ושומרון, כפי שהם חלים על שאר חלקי מדינת ישראל. מצ"ב נוסח ההצעה:

 

המשך...

הצעת חוק ספירת קולות במרוכז בבחירות לראשי מועצות אזוריות

בבחירות למועצות אזוריות ספירת הקולות נעשית על ידי ועדת הקלפי בכל מקום קלפי. מצב זה מאפשר לראש המועצה הנבחר לדעת באילו קלפיות זכה לאחוזי תמיכה גבוהים ובאילו לנמוכים. בכך נוצרת מחויבות גדולה יותר של ראש המועצה הנבחר לישובים מסוימים בתוך המועצה וניכור ליישובים אחרים. הצעת החוק מבקשת שספירת הקולות תיעשה במרוכז ובכך יובטחו  בחירות כשרות ומפוקחות והגנה על מיעוט המצביעים בתוך המועצה האזורית. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק חובת פרסום פרטי ספק בעסקאות שהתבצעו בכרטיסי אשראי

לקוחות המשתמשים בכרטיסי חיוב אינם מסוגלים לעקוב באופן מתמיד אחר פעולות שנעשו באמצעות כרטיס החיוב שלהם, משום שמנפיקי כרטיסי החיוב אינם מפרטים את פרטי הספק עימו הלקוח התקשר בעסקת היסוד. מטרתה של הצעת החוק לאפשר ללקוח מעקב אחר פעולות שנעשו באמצעות כרטיס חיוב, תוך חיוב ציון פרטי הספק עימו התקשר הלקוח בעסקה, הן במסמך המעיד על העסקה, והן בדוחות הפעולות בכרטיס החיוב שמונפקים מנפיקי כרטיסי החיוב. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

הצעת חוק המסדירה הפעלת מעלית שבת בבניין בו מעלית אחת בלבד

הצעת חוק זו באה להסדיר הפעלת מעלית שבת בבניין משותף בו קיימת מעלית אחת בלבד, מתוך מטרה לאפשר לאנשים דתיים ושומרי מסורת לגור בנוחות בבתים משותפים, תוך שכנות טובה ושותפות חברתית בין בני אדם. מצ"ב נוסח הצעה:

המשך...

הצעת החוק שלי לאסור על ילדים אימון במטווחי ירי אושרה בועדת הפנים ובימים הקרובים תקבל את אישורה הסופי של מליאת הכנסת

ההצעה מבקשת להגביל נוער מתחת לגיל 18 באימון בנשק מסוכן במטווחי ירי. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק לציון זכרו ופועלו של הרב קוק

הרב אברהם יצחק הכהן קוק הוא אחד מגדולי התורה והרוח של הדורות האחרונים. הוא הטביע את חותמו על הציונות, על הדת ועל המדינה בכללה. תורתו מלמדת לסובלנות, לאהבת היהודי באשר הוא. הצעת החוק נועדה לקרב את הנוער והציבור בכללותו לערכי הציונות והדת היהודית כחלק מתהליך הקניית המורשת היהודית-ישראלית והנצחת זכרם ומורשתם של גדולי האומה. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לזרים

על פי הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל שהתקבלה בכנסת לפני מספר חודשים יופרטו קרקעות רבות ויועברו לבעלות פרטית מלאה. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי לא יועברו זכויות במקרקעין לזרים, אלא לאחר קבלת אישור שר הבינוי והשיכון ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ.דרישת ההתייעצות עם שר הביטחון נובעת מההשלכות הביטחוניות שעשויות להיות להשתלטות של גורמים זרים על קרקעות המדינה, וההתייעצות עם שר החוץ נועדה להבטיח את השמירה על האינטרסים של יחסי החוץ של מדינת ישראל בכל הקשור להעברת קרקעות המדינה לידי זרים. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

בעקבות פסיקת בג"צ בנוגע לפתיחת כביש 443 לתנועת פלסטינים – הצעת חוק הביטחון בדרכים

בעקבות פסיקת בג"צ על פתיחת כביש 443 לתנועת פלסטינים, התעורר הצורך לעגן בחקיקה את האפשרות ליתן סמכות לגורמי הביטחון הבכירים, בפיקוח ואישור הכנסת, לקבוע מדיניות בדבר הגבלת או איסור תנועה בדרכים, זאת על מנת להבטיח שמירה נאותה על ביטחונם של העושים שימוש בדרכים אלה ושל המתגוררים או השוהים בסמוך אליהן. מצ"ב נוסח הצעת החוק אליה הצטרפו ח"כים רבים:

המשך...

הסדרת הטיפול וההשגחה על קטין שצורך משקה משכר

לצערנו, יותר ויותר קטינים צורכים משקאות משכרים בתדירות ובכמויות שיש בהן כדי ללמד על דפוס התנהגות המסכן אותם ואת סביבתם, ועלול לגרום לתוצאות קשות, הרסניות ובלתי הפיכות בהיבטים בריאותיים, פסיכולוגיים וחברתיים. הצעת נחוק מבקשת לאפשר התערבות מהירה וסמכותית של גורמי הטיפול המקצועיים, כל זאת לאחר שהוכח לבית המשפט שהקטין אכן נזקק לטיפול ולהשגחה. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

הצעת חוק פיקוח על תעריפי מים

כיום הגורם המוסמך היחיד לקביעת תעריפי המים הוא מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, ואין פיקוח פרלמנטרי כלשהו על תעריפי המים. לאור הכוונות להעלות בצורה ניכרת את תעריפי המים, מבקשים חברי ועדת הכספים בהצעה זו להחזיר לועדה את הסמכות לאשר את התעריפים ובכך לפקח על מחירו של מצרך חיוני זה. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

הצעת חוק של אורבך וכצל'ה: שיקולים וקריטריונים למתן כשרות – בסמכות הרבנות הראשית בלבד

כיום לא מוגדר בצורה ברורה מיהו הגורם המוסמך הבלעדי להגדרת הקריטריונים למתן כשרות. עובדה זו מערערת את סמכותה של הרבנות הראשית לישראל ויוצרת בעיות שונות. הצעת החוק מבקשת להסדיר את הקריטריונים למתן כשרות כשמועצת הרבנות הראשית לישראל היא הגוף הבלעדי המוסמך לקבוע את הקריטריונים על פי ההלכה. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

הצעת חוק לחיוב סימון סוכרים ושומנים במזון

ח"כ אורי אורבך הגיש הצעת חוק המבקשת להזהיר את הצרכן מפני מוצרים בעלי כמות יוצאת דופן של סוכרים פשוטים ומוצרים המכילים שומן טראנס. באמצעות תוספת קטנה אך משמעותית ביותר של מידע תזונתי על תוויות ההרכב התזונתי יועמד בפני הצרכן מידע רחב יותר על המזון אותו הוא רוכש. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

אושר בקריאה טרומית "חוק הצליאק" של הח"כים אורי אורבך, אילן גילאון ואליעזר מוזס

ברוב של 69 תומכים ואפס מתנגדים עברה בקריאה טרומית הצ"ח של חברי הכנסת אורבך, גילאון ומוזס המבקשת לעודד יצור מזון לחולי צליאק. כידוע, לחולי הצליאק אסור לאכול מזון המכיל גלוטן – מרכיב חלבוני הנמצא בדגנים. מטרת החוק המצורף להלן היא להשיג לחולי הצליאק מזון מגוון במחיר סביר. עתה תובא ההצעה לדיונים בוועדת העבודה, רווחה ובריאות […]

המשך...